Copyright 2023 - Custom text here

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

แผนการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 กันยายน 2562)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

แบบรายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 61 - มกราคม 63) ปีการศึกษา 2562

สรุปองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่นำไปใช้

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121