Copyright 2023 - Custom text here

ปีการศึกษา 2565

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
23 มี.ค. 66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับจีน ทางด้าน โลจิสติกส์และการค้า เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา  LM3123 โลจิสติกส์ไทย-จีน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

08.30-11.30 น.

ห้องบรรยายพิเศษ 2

(สื่อประสม)

20 มี.ค. 66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัยและการทำบรรณานุกรมและหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 65 คน

08.30-11.30 น.

ห้องบรรยายพิเศษ 2

(สื่อประสม)

8-9 มี.ค. 66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย หัวหน้าแผนกบริการ บรรยายเรื่องการสืบค้นและเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้แก่นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด

13.30-15.30 น.

ห้องบรรยายพิเศษ 2

(สื่อประสม)

11 ม.ค. 66

การใช้งานระบบห้องสมุด (Worldcat Discovery) ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่สนใจเข้าอบรม จำนวน 7 ท่าน

14.00-15.00 น.

ผ่าน zoom

8 ธ.ค. 65

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ แนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้แก่บุคลากรใหม่ จำนวน 25 ท่าน

14.45-16.00 น.

ห้องบรรยาย 4

อาคารอำนวยการ

 

ปีการศึกษา 2564

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
11 พ.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “"แนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" ผ่าน Google Meet

13.00-14.00 น.

ผ่าน Google Meet

28 เม.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และ Mendeley" ผ่าน Google Meet

13.00-15.00 น.

ห้องประชุม 212

27 เม.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “"แนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" ผ่าน Google Meet

13.00-14.00 น.

ผ่าน Google Meet

20 เม.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การให้บริการ E-book จากแพลตฟอร์ม Bookcaze" ผ่าน Google Meet

10.00-11.30 น.

ผ่าน Google Meet

11 ก.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน รหัส 64

09.00-11.00 น.

ผ่าน zoom

11 ส.ค. 64

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการสารสนเทศ จัดอบรม "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยบรรยายออนไลน์ผ่าน MS Team

13.30-15.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่าน MS Team

 

ปีการศึกษา 2563

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
27 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 4 คน

13.30-15.00 น. ห้อง 2 – 205 อาคารบรรณสาร
26 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS)

09.30-15.30 น. ห้อง 2 – 205 อาคารบรรณสาร
25 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทย์คอมฯ/ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 26 คน

13.30-14.30 น. ห้อง 212  อาคารบรรณสาร
25 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 1 เภสัชศาสตร์ จำนวน 80 คน

09.30-11.30 น.  ห้องบรรยายพิเศษ 2
(สื่อประสม)
21 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 1 คณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 60 คน

12.30-13.30 น. ห้อง 2 – 217 (อาคารเรียน)
21 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 1 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 6 คน

09.00-10.00 น.

ห้องชมภาพยนตร์ 2

(อาคารบรรณสาร)

18 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จำนวน 30 คน

13.00-15.30 น. ห้อง 2 - 219 (อาคารเรียน)
10 ส.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

13.00-15.30 น.

ห้องบรรยายพิเศษ 2

(สื่อประสม)

 

ปีการศึกษา 2562

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
13 ก.พ. 63

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 90 คน เรื่อง “การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลเพื่อการทำวิจัยและการเขียนบรรณานุกรม”

09.00-11.30 น.

ห้องบรรยาย A206

อาคารเรียน มฉก. 2

2 ก.พ. 63

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้เป็นวิทยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 40 คน

09.00-16.00 น.

ห้องบรรยาย 3

อาคารอำนวยการ

22 ม.ค. 63

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด จำนวน 60 คน

08.30-11.30 น. ห้อง 2-415 อาคารเรียน
20 ส.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 90 คน

13.00-15.30 น. ห้อง 2-417 อาคารเรียน
19 ส.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 57 คน

13.00-15.30 น. ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสา

 

ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
8 ก.พ. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 99 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน จำนวน 15 คน

09.00-12.00 น. ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร
7 ก.พ. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 99 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน จำนวน 15 คน

09.00-12.00 น. ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร
30 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 คน

09.00-11.00 น. ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร
29 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 80 คน และ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 18 คน

09.00-14.00 น. ห้อง 2-106 อาคารเรียนรวม กับ ห้อง 212  อาคารบรรณสาร
28 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุกิจ จำนวน 77 คน

09.00-11.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
23 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด จำนวน 90 คน

09.30-14.30 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
10 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

09.30-12.00 น.

ห้องบรรยาย A - 204

มฉก. 2

8 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

09.30-12.00 น.

ห้องบรรยาย A - 204

มฉก. 2

7 ม.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  และ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน

09.30-12.00 น.

ห้องบรรยาย A - 306

มฉก. 2

14 ต.ค. 61

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้น เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยและการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

09.30-12.00 น. ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3
20 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน

11.30-15.30 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
20 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน

09.00-11.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
18 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน

09.00-11.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
12 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน

12.30-14.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
05 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน

13.30-15.30 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
05 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน

13.30-15.30 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
05 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน

09.00-11.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
04 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 27 คน

13.30-15.30 น. ห้องประชุม 212
04 ก.ย. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน

09.00-11.00 น. ห้องประชุม 212
29 ส.ค. 61

แผนกบริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 16 คน

09.00-11.00 น. ห้องประชุม 212
14-15-17 ส.ค. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

13.30-15.30 น. อาคารเรียน มฉก. 2
11 ส.ค. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการสืบค้นระบบห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัย แก่นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
10 ส.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์

08.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา  2560

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
16 มี.ค. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายเรื่อง เทคนิคการทำวิจัย:การสืบค้นข้อมูล และการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้กับอาจารย์ประจำวิชา MT 3031 และ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน

13.00-14.00 น. อาคารเรียนห้อง 2-106
23 ก.พ. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 20 คน

09.30-11.30 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
22 ก.พ. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน

13.30-15.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
20 ก.พ. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 44 คน

13.30-15.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
13 ก.พ. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จำนวน 53 คน

13.30-15.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
13 ก.พ. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 79 คน

09.00-11.00 น. ณ ห้อง 2-101 ตึกอาคารเรียน
24 ม.ค. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด จำนวน 109 ท่าน

08.30-11.30 - 12.30-13.30 น. ณ คลินิกกายภาพบำบัด
20 ม.ค. 61

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายแนะนำพร้อมสาธิตการสืบค้นระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์
10 ม.ค. 61

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 ท่าน

13.30-14.30 น. ณ อาคารเรียน 2 ห้อง 416 มฉก.
20 ธ.ค. 60

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด

14.30-15.30 น. ณ อาคารเรียน ชั้น 4 ห้อง 2415 มฉก.
21 ธ.ค. 60

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบห้องสมุด WMS และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

13.00-15.00 น. ณ ตึกคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
20 ต.ค. 60

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ แนะนำและให้ความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

14.30-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 ต.ค. 60

การบรรยาย ทักษะการสืบค้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

08.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3
6 ก.ย. 60

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ และพื้นที่ให้บริการของแต่ละชั้น (รอบสอง)

14.30-15.30 น. ณ อาคารบรรณสาร
6 ก.ย. 60

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ และพื้นที่ให้บริการของแต่ละชั้น (รอบแรก)

14.30-15.30 น. ณ อาคารบรรณสาร
15-18 ส.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ และบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ในวิชา GE1092 ของ อาจารย์ อัจฉรา บัวเลิศ

08.30-13.00 น. ณ ห้อง A204 มฉก. 2

 

ปีการศึกษา  2559

วัน เดือน ปี  กิจกรรม เวลา สถานที
17 มี.ค. 60
ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดอบรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  โดยมี นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 100 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 09.30-12.00 อาคารเรียน 2 ห้องบรรยาย 316
9 ก.พ. 60
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 9/2559  โดยมี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ 2 เข้าฟังบรรยาย 13.30-15.30 ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
2 ก.พ. 60
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 9/2559  โดยมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าฟังบรรยาย 13.30-15.30 ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
1 ก.ย. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 8/2559  โดยมี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 1 จำนวน 21 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 13.30-15.30 ห้องชมภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
31 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 7/2559  โดยมี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 3 จำนวน 9 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 13.30-15.30 ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
30 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 6/2559  โดยมี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 2 จำนวน 7 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 13.30-15.30 ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
29 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 5/2559  โดยมี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม 9.30-10.30 ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
26 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 4/2559  โดยมี นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ จำนวน 12 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 13.30-15.30 ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
26 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2559  โดยมี อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 9.30-12.00 ห้องชมภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
25 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559  โดยมี นักศึกษาจากคณะการแพทย์แผนจีน  ชั้นปี 4 จำนวน 28 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 9.30-11.30 ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
23 ส.ค. 59
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559  โดยมี นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปี 4 จำนวน 1 ท่าน เข้าฟังบรรยาย 9.30-11.30 ห้อง study room ชั้น 4 อาคารบรรณสาร

 

  ปีการศึกษา  2558

วัน เดือน ปี  เวลา กิจกรรม สถานที

11 ก.พ. 59

9.00 -12.00

อบรมหลักสูตร Research Development with Elsevier Research Platforms และวิธีการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Science Direct เพื่องานวิจัย ในหัวข้อ

- การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อจัดการบทความฉบับเต็ม , การอ้างอิง และ บรรณานุกรม
- แนะนำเบื้องต้นการเขียนงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

ห้องคอมพิวเตอร์

(Lab A) ชั้น 1

อาคารบรรณสาร

4 ก.พ. 59

11.00-11.30

และ

13.00-13.30

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล Ovid MD

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

29 ม.ค. 59

9.00-11.00 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect และเทคนิคการสืบค้นข้อมูล Search Talk  ให้แก่นักศึกษา  ชั้นปีที่ 3  คณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน 149 คน

ห้อง 4-207 ชั้น 2

อาคารโภชนาการ

27 ม.ค. 59

13.30 -15.30

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจจีน  สาขาวิชาการเงิน  และสาขาวิชาการตลาด  จำนวน 54 คน

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

27 ม.ค. 59

09.30 -11.30 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาโลจิสติกส์  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 90 คน

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

26 ม.ค. 59

13.30 -15.30

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา 
 - คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 52 คน    
 - คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการ  รวม 87 คน   

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

26 ม.ค. 59

09.30 -11.30 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาโลจิสติกส์  จำนวน 28 คน  สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 32 คน

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

25 ม.ค. 59

13.30 -15.30

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา  ชั้นปีที่ 3 และ  ปีที่ 4  สาขาวิชาโลจิสติกส์ การจัดการและธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 75 คน

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

20 ม.ค. 59

13.30 -15.30

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา  ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

19 ม.ค. 59

13.30 -15.30

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

19 ม.ค. 59

09.30 -12.00

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect   ให้แก่นักศึกษา  ชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

18 ม.ค. 59

13.30 -16.00

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect  ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

18 ม.ค. 59

10.30 -12.30

14.00 -16.00

อบรมวิธีการสืบค้น ScienceDirect และแนะนำวิธีการใช้งาน Mendeley ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ (โดยแบ่งเป็น 2 รอบ)

ห้อง Lab C ชั้น 1

อาคารบรรณสาร

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่

18 ธ.ค. 58

14.00-15.30 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ อบรมอาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ เรื่องการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect และ Open Access รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ 

ห้อง Lab C ชั้น 1

อาคารบรรณสาร

22 เม.ย. 58

13.00-16.00 การอบรมแนะนำวิธีการสืบค้น ScienceDirect และ Mendeley โดย วิทยากรจาก Elsevier คุณนัฐพล ศรีสุรักษ์

ห้องเรียน 2 -221

อาคารเรียน ชั้น 2  

12 มี.ค. 58

15.30-16.30 การอบรมแนะนำการใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ Micromedes2.0

ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชฯ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121