Copyright 2023 - Custom text here

นับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับเกียรติ ได้รับความไว้วางใจ ได้รับความเชื่อถือในการร่วมกิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งล้วนแต่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

หนังสือ "ซื่อคู่ฉวนซู่" มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ศูนย์บรรณสารฯ

การถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย

หอเอกสาร ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

ห้องสมุดภาษาจีน 

รางวัลตราสัญลักษณ์ "กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังานในอาคาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

รางวัล MEA Energy Saving Building Awards 2015 

รางวัลสถานประกอบการที่ลดการใช้พลังงานได้สูงสุด อันดับที่ 1 

รางวัล Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคารควบคุม  

รางวัล 7  ส ยอดเยี่ยม ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัล ASEAN Energy Awards 2016 

รางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลห้องสมุดสีเขียว

 

 

    

 

   

                                                              

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121