Copyright 2018 - Custom text here

 

 

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ
ที่ปรึกษา


รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
ประธานกรรมการ

รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม
กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ
กรรมการ

อาจารย์จิรชัย หมื่นฤทธิ์
กรรมการ

อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์
กรรมการ

 


นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวมธุพจน์ รัตนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121