Copyright 2023 - Custom text here

 

ปีการศึกษา 2565

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
1-30 มิ.ย.66

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมหนังสือดีที่น่าอ่าน (The Best Books for You) ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุยายน 2566 

10.00-14.00 น.

โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

26 เม.ย.66

 ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge shairing ครั้งที่ 4 เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลที่จัดเก็บใน One drive เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.30-15.30 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

27 มี.ค.66

 ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge shairing ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูลที่จัดเก็บใน One drive เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ"

09.30-15.30 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

13 มี.ค.66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับและนำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเข้าชมการให้บริการแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ อาคารบรรณสาร ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บรรณสารสนเทศ (หอสมุด) และ VR Zone แหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality

14.30-16.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

8 ก.พ.66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหนังสือภาษาจีน ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

10.00-11.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

30 ม.ค.66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับเชิญในการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ระบบห้องสมุด WordShare Management Services (WMS) ให้กับ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

09.30-15.30 น.

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

30 ม.ค.66

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาฯ  และศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Board Game เพื่อพัฒนาทักษะ มาเล่นบอร์ดเกม กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

12.00-15.00 น.

โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

12 ม.ค.66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาศาสตร์และนำนักศึกษาชาวจีนเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แนะนำพื้นที่และบริการต่างๆ

09.00-10.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

11 ม.ค.66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ได้รับจากการบริจาค เตรียมส่งมอบปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิเพื่อคนตาบอดฯ

14.00-14.30 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

10 ม.ค.66

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบรักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย

09.00-12.00 น.

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

6 ม.ค.66

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมหารือกับผู้แทนอาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษา ในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา และรับมอบหนังสือภาษาจีนเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนที่มีความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย

09.00-12.00 น.

ชั้น 5

อาคารบรรณสารสนเทศ

26 ธ.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Knowledge shairing ครั้งที่ 2 เรื่อง "จ่ายค่าปรับผ่านQRcode"

10.00-11.00 น.

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

21 ธ.ค. 65

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

10.00-16.00 น.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

19 ธ.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบหนังสือบริจาคให้กับ นายอมรพันธ์ รักกลาง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์และ นายปพนธีร์ เรือทองดี นักสังคมสงเคราะห์ฯ จากเรือนจำกลาง สมุทรปราการ

10.00-11.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

16 ธ.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge shairing ครั้งที่ 1 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะกลุ่มผู้บริหาร ในเรื่อง การบริหารจัดการไฟล์ การใช้ไฟล์เอกสาร ที่จัดเก็บไว้ในระบบส่วนกลาง

09.30-11.30 น.

ห้องประชุม 205

อาคารบรรณสาร

13 ธ.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศรวบรวมพลาสติก เพื่อนำมอบให้กับโครงการพลาสติกสร้างถนนเพื่อน้องกับกรีนโรด ที่หัวหิน

15.30-16.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

8 ธ.ค. 65

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม ตอบคำถามด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่จะกระตุ้นสร้างเสริมจิตสำนึกความรัก(ษ์)ที่มีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ยั่งยืน

08.00-16.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

22 พ.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์  รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช และ ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

08.30-09.30 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

15 พ.ย. 65

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1  ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เรื่อง "มั่นใจในสุขภาพ หากเข้าใจในผลตรวจ" โดยวิทยากรจาก คณะเทคนิคการแพทย์ ท่านคณบดี ดร. สุวรรณา เสมศรี พร้อมกับ ดร. เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ

10.00-11.30 น.

ผ่าน Zoom

14 พ.ย. 65

ชาวบรรณสารร่วมใจ ใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม ลดมลพิษพลาสติก เพื่อความยั่งยืน (HCU Library farewells styrofoam, shifts to lunchboxes for global sustainability)

10.00-11.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

4 พ.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมรับใช้สังคม ด้วยการรับเงินบริจาคและจัดกิจกรรมสอยดาวเพื่อนำเงินบริจาคมอบให้กับ โครงการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัย และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ยอดทั้งหมดเป็นเงิน 28,047 บาท

11.00-13.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

1-3 พ.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม ตะลุยแดนบรรณสาร ทางผ่านความรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมสนุก 9 โซน 

11.00-14.00 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

27 ต.ค. 65

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.) เข้าศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนเสมือนจริง (VR Zone)  Co-Working  Space คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกการแพทย์แผนจีน ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน และศูนย์สุขภาพแห่ง มฉก.

10.00-15.00 น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

26 ต.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Knowledge shairing ครั้งที่ 1 เรื่อง "การใช้ระบบจองห้องประชุม (E-booking)

09.00-15.30 น.

ห้อง 212 ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

21 ต.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษาอาจารย์คณะการแพทย์แผนจีน และบุคลากรศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

09.00-15.00 น.

ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์

19 ต.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์คณะการแพทย์แผนจีนและอาจารย์วิทยาลัยจีนศึกษา ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

09.00-15.00 น.

ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์

18 ต.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยหัวหน้าแผนกและบรรณารักษ์แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและ บรรณารักษ์ห้องสมุดภาษาจีน ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

09.00-15.00 น.

ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์

17 ต.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำ ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ ชม Co-Working Space หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามต่อยอดพัฒนากำลังพลด้านวิทย์สุขภาพ

09.00-11.00 น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารอำนวยการ

11 ต.ค. 65

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.) และนำชม  Co-Working Space ที่ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

13.00-15.00 น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 2

อาคารอำนวยการ

29 ก.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้กับบุคลากรของสำนักพัฒนาวิชาการ จำนวน 17 ท่าน

13.30-16.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

04 ก.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แนะนำการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

13.00-16.00 น.

ห้องบรรยาย 7

อาคารอำนวยการ

25 ส.ค. 65

ศูนย์บรรรสารสนเทศ จัดสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับ OCLC และ AMS เรื่อง Define Your New Model Library: Future Library Development Trends & Direction โดยวิทยากรจาก OCLC

08.30-11.00 น.

ผ่าน WebEx

19 ส.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จำนวน 28 คน นำโดยอาจารย์ ดร.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ และได้พานำชม พร้อมแนะนำบริการต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่

10.30-12.00 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

18 ส.ค. 65

คุณเย่ชางจี๋ ผู้แทนจากศาลเจ้าฮั่วกวง กรุงเทพ ฯ พร้อมด้วยคุณภูชิต ธนกรเจริญ ประธานศาลเจ้านำเหยามาโจ้ว ประเทศไทย และคณะ เข้าพบอธิการบดี มฉก. เพื่อมอบของที่ระลึก และเยี่ยมชมห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ห้องสมุดภาษาจีน ภายในอาคารบรรณสารสนเทศ

09.30-11.30 น.

อาคารบรรณสารสนเทศ

09 ส.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบหนังสือบริจาคให้แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการเพื่อส่งเสริมการการอ่าน จำนวน 600 เล่ม

09.00-10.30 น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ปีการศึกษา 2564

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
27 ก.ค. 65

ตัวแทนศูนย์บรรณสารสนเทศเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการส่งวีดีโอเข้าประกวดในกิจกรรม Best Life Best Practice ค้นหาสุดยอดประหยัดทรัพยากร

13.00-13.30 น.

ศูนย์วัฒนธรรม

27 ก.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม "ชมนกชมไม้พร้อมใจปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565

08.30-10.00 น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

11 ก.ค. 65

รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและ คณะผู้บริหารตลอดจนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชาว มฉก.โดยมีตัวแทนบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

15.00-16.00 น.

วัดศรีวารีน้อย

16 มิ.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การให้บริการ E-book จากแพลตฟอร์ม Bookcaze"

10.00-11.00 น.

ผ่าน Google Meet

14 มิ.ย. 65

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้มาแนะนำการใช้งาน E-book "CU-eLibrary” บริการใหม่จากศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-12.00 น.

ผ่าน Zoom

6-7 มิ.ย. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน ครั้้งที่ 2

10.00-13.00 น.

โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

24 พ.ค. 65

อธิการบดี และอาจารย์ จาก University of Baguio เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ และ ทดลองเทคโนโลยีจาก VR Zone มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.30-11.30 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

31 มี.ค. 65

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และบรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

09.00-15.00 น.

สถานีกลางบางซื่อ

29 มี.ค. 65

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสาร และบรรณารักษ์ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

09.00-15.00 น.

สถานีกลางบางซื่อ

23-25 มี.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Be My Guest 2022

09.00-15.00 น.

โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

15 มี.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก และบุคลากร ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน แนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศในรูปแบบเสมือนจริง (Metaverse​) โดยนางสาวธิภาพร บุญแต่ง และ นางสาวกิตติยา อุภัยพันธ์ นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

14.00-15.00 น.

ห้องประชุม 205

อาคารบรรณสาร

8 มี.ค. 65

การนิเทศออนไลน์กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ให้นักศึกษาฝึกงาน 2 ท่าน ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 มีนาคม 2565

13.30-14.30 น.

ผ่าน Google Meet

28 ก.พ. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Information Literacy เรื่อง การสืบค้น ในระบบห้องสมุด และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักศึกษาจีน

09.00-11.30 น.

ผ่าน Zoom

23 ก.พ. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง "Record Manager & Acquisitions & Circulation New Feature" ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทุกคน ผ่านทาง Google Meet

14.00-15.00 น.

ผ่าน Google Meet

9 ก.พ. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เรื่อง การซ่อมหนังสือ

09.00-14.00 น.

ห้องสื่อประสม

ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

8 ก.พ. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมจัดกิจกรรม Knowledge Sharing การใช้ระบบ WorldShare Management Services (WMS) ให้กับ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 ท่าน

13.00-15.30 น.

ผ่าน Zoom

27 ม.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 เรื่อง การเขียนรายการบรรณานุกรม

14.00-15.30 น.

ห้อง 212 ชั้น 2

อาคารบรรณสาร

24 ม.ค. 65

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดส่งปฏิทินที่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำปฏิทินกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการทำสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา

09.00-11.00 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

18 ม.ค. 65

คณะกรรมการการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศเข้าร่วมการอบรม  เรื่อง "จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน"

09.00-12.00 น.

ห้องสื่อประสม

ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

24 ธ.ค. 64

สัมมนาบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ กับบทบาทในอนาคตกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 7 (2565-2569)

09.00-16.00 น.

ห้องสื่อประสม

ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

22 ธ.ค. 64

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม

10.00-15.00 น.

Museum Siam

20 ธ.ค. 64

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) โดยการร่วมบริจาคเงิน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,263 บาท 

-

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

14 ธ.ค. 64

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อสรุปรายงานความคืบหน้าในการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

09.00-11.00 น.

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

14 ธ.ค. 64

แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่างๆ ของห้องสมุด ในหัวข้อ Library Information Services : What'new? ผ่าน Google Meet

10.00-11.00 น.

ผ่านทาง Google Meet

7 ธ.ค. 64

บริษัท อินโฟเควสท์ แนะนำการให้บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ iQNewsClip เวอร์ชั่นใหม่ ให้กับบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-11.00 น.

ผ่านทาง Google Meet

17 พ.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง ทักษะการเป็นวิทยากรออนไลน์ วิทยากร โดย คุณหฤษฎ์ โตพันธุ์ (คุณเบริ์ด)

13.00-15.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

4 พ.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม Bookcaze

09.00-12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

27 ต.ค. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง การดิจิไทซ์เอกสารเพื่อให้บริการ

10.00-12.00 น.

ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 4

24 ก.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง "Record Manager - new feature 2021 & Acquisitions - new feature 2021" ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทุกคน ผ่านทาง Google Meet

10.00-11.30 น.

ผ่านทาง Google Meet

22 ก.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการบรรยายออนไลน์เรื่อง "อาหารหรือสมุนไพรจีนกับการสร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการโควิด-19" โดย แพทย์จีนวีรชัย สุทธิธารธวัช อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.00-11.30 น.

ผ่าน zoom

21 ก.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง "Circulation - New feature 2021" ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทุกคน ผ่านทาง Google Meet

10.00-11.00 น.

ผ่านทาง Google Meet

11 ก.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน รหัส 64

09.00-11.00 น.

ผ่าน zoom

27 ส.ค. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการบรรยาย เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19

13.00-14.00 น.

ผ่าน zoom

18 และ 25 ส.ค. 64

บริษัท Bookcaze แนะนำการใช้และการยืม e-book จาก Bookcaze ซึ่งสามารถใช้ผ่าน application ทั้ง iOS และ Andriod ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสาร และอาจารย์

10.00-16.00 น.

ผ่านทาง Google Meet 

 

ปีการศึกษา 2563

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
27 ก.ค. 64

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทุกคน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง "WCD New Interface - HCU & AMS" ผ่านทาง Google Meet 

09.30-10.30 น.

ผ่านทาง Google Meet 

25 มิ.ย. 64

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 บุคลากรแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทำงานร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการเป็นผู้ควบคุมการบรรยายแต่ละ session ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย

10.00-16.00 น.

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

7 และ 16 มิ.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน" ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4

10.00-16.00 น.

นอกสถานที่

8 มิ.ย. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม การบรรยายและคำนวณการชดเชยคาร์บอน

10.00-11.30 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

28 พ.ค. 64

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 การนำเสนอผลงาน การนำ google docs มาประยุกต์ใช้กับงานของศูนย์บรรณสาร"

10.00-12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

14 พ.ค. 64
ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing ครั้งที่ 4 เรื่อง “การนำ google docs มาประยุกต์ใช้กับงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ"
09.00-12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

30-31 มี.ค. 64

กิจกรรม Be MyGuest 2021 รวมกับกิจกรรม CSR

09.00-13.00 น.

โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

29 มี.ค. 64

นางสาว วาสนา  นองเนือง นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอการฝึกงานในแผนก/งาน ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีพี่ๆ บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

09.00-11.30 น.

ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

24 มี.ค. 64

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือความคืบหน้าการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551

13.00-14.00 น.

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

10 มี.ค. 64

ศูนย์บรรณสารสนเทศและศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการ สุขภาพดี ชีวียืนยาว ครั้งที่ 2 เรื่อง "ยากับสุขภาพที่ดี" โดย ดร.วิรัตน์  ทองรอด

13.30-15.30 น.

ห้องสื่อประสม

ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

9 มี.ค. 64

คณาจารย์จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มอบหนังสือวิชาการให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-10.00 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

8-9 มี.ค. 64

กิจกรรม Knowledge sharing ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง การใช้งานระบบการ จองห้องประชุม/สัมมนา ศูนย์บรรณสารสนเทศ  บรรยายโดย คุณไพลิน จับใจ หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้

09.00-12.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

24-25 ก.พ. 64

กิจกรรม Knowledge sharing ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "เข้าใจข้อมูล สื่อสารได้เข้าใจ โดนใจผู้ใช้" วิทยากรโดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-12.00 น.

ห้องสื่อประสม

ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

9-10 ก.พ. 64

กิจกรรม Knowledge sharing ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เรื่อง ใช้ Line ไม่เก่ง วันนี้เจ๋งแน่  วิทยากรโดย (นายหฤษฎ์ โตพันธ์) พร้อมกับกิจกรรมการสัมมนาบุคลากร โดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-10.00 น.

ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

5 ก.พ. 64

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบถุงยาจากกระดาษรีไซเคิลให้กับร้านยา มฉก. เพื่อนำไปบรรจุยา โดยมี ดร.วิรัตน์ ทองรอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

09.30-11.00 น.

ร้านยา มฉก.

15 ธ.ค. 63

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

09.00-12.00 น.

 อาคารบรรณสารสนเทศ

26-27 พ.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน "กระจายความสุขด้วยหนังสือ" ครั้งที่ 2

10.00-13.00 น.

 โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

18 พ.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “Keep Your Heart Strong in Digital Era"

10.00-12.00 น.

 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)

2-6 พ.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม ให้ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วม "คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด"

09.00-16.00 น.

 เคาน์เตอร์ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

30 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress”  ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

09.00-11.00 น.

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

29 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “Mind Map for Work & Study” ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน 14 คน

09.00-11.00 น.

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

28 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวียืนยาว"

13.30-16.00 น.

 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)

27 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การเขียนรายการอ้างอิงในการวิจัยให้กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากสำนักพัฒนาวิชาการ จำนวน 3 ท่าน

09.00-11.00 น.

 ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

22 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การใช้ Blog ในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร" ให้กับบุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการ

09.00-10.30 น.

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

16 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การแนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนการวิจัย” ให้กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน

09.00-10.30 น.

 ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

15 ต.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การติดตั้ง Zotero (โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม) กับ MS เพื่อการจัดการบรรณานุกรมเพื่อการวิจัย วิทยานิพนธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน 11 ท่าน

09.30-11.30 น.

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

8 ต.ค. 63

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (วันที่สาม)

09.00-16.00 น.

 ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

6 ต.ค. 63

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (วันที่สอง)

09.00-16.00 น.

 ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1 ต.ค. 63

กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (วันแรก)

09.00-16.00 น.

 ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

30 ก.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวข้อ “การเขียนรายการอ้างอิงสำหรับการทำวิจัย” ให้กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

13.30-15.30 น. ห้องประชุม 205 อาคารบรรณสาร
25 ก.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและดิจิทัล หัวข้อ “การใช้ GGDrive และ GGCalendar

09.00-11.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร
18 ก.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและดิจิทัล หัวข้อ “การนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic เบื้องต้น

09.00-11.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร
17 ก.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและดิจิทัล หัวข้อ “MS Team สำหรับการทำงานร่วมกันทางออนไลน์”

09.00-10.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร
16 ก.ย. 63

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณ​สารสนเทศและบุคลากร​​ เข้าร่วมงานและรับประกาศ​นียบัตร ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" 2563

13.00-16.00 น. โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์
9-10 ก.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 1/2563

10.00-13.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
10 ก.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หัวข้อ “การติดตั้ง Zotero (โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม) กับ MS เพื่อการจัดการบรรณานุกรมเพื่อการวิจัย วิทยานิพนธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับอาจารย์จำนวน 4 ท่าน

09.30-11.30 น. ห้องประชุม 205 อาคารบรรณสาร
8 ก.ย. 63

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการตรวจเยี่ยมศูนย์บรรณสารสนเทศ

13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา 2562

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
24 มิ.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.บางพลี บริจาคหนังสือให้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

10.00-12.00 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

23 มิ.ย. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. บริจาคหนังสือให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10.00-12.00 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

17 มิ.ย. 63

คณะกรรมการจัดการความรู้ KM จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง ความรู้เรื่องห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋าโดยมีอาจารย์ ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล เป็นผู้บรรยาย และให้ความรู้แก่บุคลกรศูนย์บรรณสาร ฯ

10.00-12.00 น.

ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า

ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

15 มิ.ย. 63

ตัวแทนจำหน่าย  บริษัท 2ebook.com ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ e-book ภาษาไทยให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  ซึ่งมีผูัอำนวยการ บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ เข้าฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ e-book 

13.00-15.00 น. ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ
16 มี.ค. 63
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงฝึกงานร่วมฟังการนำเสนอรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
09.00-12.00 น. ห้องประชุม 205 อาคารบรรณสาร
26 ก.พ. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ส่งมอบหนังสือบริจาคฯ ให้กับเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้

10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
25-26 ก.พ. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 3 "ปันความสุข...ช่วงสอบ"

10.00-13.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
20 ก.พ. 63

กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีอาจารย์วุฒิพงศ์ พัวพัน ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือในครั้งนี้

09.00-15.00 น. ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
5 ก.พ. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ส่งมอบหนังสือบริจาคฯ ให้กับอาจารย์บุญถิ่น ล่ำสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐมและอาจารย์ผู้ติดตาม

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
3 ก.พ. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. รับมอบหนังสือบริจาคฯ โดยตัวแทนคุณสมเกียรติ เธียรพจน์ ได้ส่งมอบหนังสือบริจาค (ภาษาจีน) จำนวน 420 เล่ม

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
29 ม.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Workshop & Training หัวข้อ "การสืบคืนเพื่อการทำวิจัย และ "การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการทำวิจัย" ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 55 คน

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร
28 ม.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Workshop & Training หัวข้อ "การสืบคืนเพื่อการทำวิจัย และ "การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการทำวิจัย" ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี แสนมั่น อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์สุชาดา ยางเอน อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

09.00-12.00 น. ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ม.ค. 63

คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณาสารสนเทศ จัดกิจกรรม Knowledge sharing เรื่อง การสร้างแบบสอบถาม/การประเมินผลผ่านระบบออนไลน์

14.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB A
14-17 ม.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัปดาห์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

09.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1
11 ม.ค. 63

อธิการบดี รับมอบโล่ในฐานะ 1 ใน 10 พันธมิตรของซิงเสียเยอะเป้า ในงานฉลองครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียเยอะเป้า 

17.00-20.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า
7 ม.ค. 63

ศูนย์บรรณสารสนเทศ บริจาคหนังสือให้กับหอสมุดแห่งชาติ

10.30-11.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ธ.ค. 62

คณะตัวแทนบุคลากรศูนย์บรรณสนเทศและศูนย์ดิจิจัลเพื่อการศึกษา มฉก.ร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจำนวน 18,000 บาท

09.00-11.30 น. บ้านพักคนชราปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
18 ธ.ค. 62

คุณจุฑารัตน์ มานิกลักษณ์ เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส จากบริษัท T.C.J Asia จำกัด มหาชน ได้ส่งมอบหนังสือบริจาคให้แก่ ตัวแทนศูนย์บรรณสารสนเทศ

13.30-15.00 น. บริษัท T.C.J Asia จำกัด มหาชน
18 ธ.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบหนังสือพิมพ์จีนที่พิมพ์ในประเทศไทยให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในบางฉบับที่ยังไม่มีเก็บอยู่ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

09.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
17 ธ.ค. 62

ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ TCDC (Thailand Creative & Design Center) และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-16.00 น. TCDC , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 พ.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge sharing เรื่อง Refresh your cataloging skills (ทบทวนการลงรายการบรรณานุกรม)

09.00-11.30 น. ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
22 พ.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge sharing เรื่อง การแนะนำหนังสือผ่าน Social Media

13.30-15.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB B
19-20 พ.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมบริการชุมชน EP.2 "ลอยกระทงหนังสือ"

10.00-13.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
4-7 พ.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ มอบให้มูลนิธิวัฒนานิวาส (บ้านพักคนชรา ปากน้ำ)

11.00-14.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
30 ต.ค. 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การเขียนโครงการ" ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)

13.00-15.00 น. ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
16 ต.ค. 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "การเขียนโครงการ" ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)

13.00-15.00 น. ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
10 ต.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย

10.00-11.00 น.

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

9 ต.ค. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

13.30-15.30 น.

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

8 ต.ค. 62

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 (รอบที่ 2)

09.00-14.00 น.

ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

3 ต.ค. 62

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 (รอบแรก)

09.00-14.00 น.

ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1 ต.ค. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะเทคนิคการแพทย์

13.30-15.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์
26 ก.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะการแพทย์แผนจีน

09.00-10.30 น. คณะการแพทย์แผนจีน
25 ก.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

09.00-10.30 น. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
24-25 ก.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน นำความรู้ สู่ชุมชน ...แจกกระหน่ำ...รับน้อง 

10.00-13.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
20 ก.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะกายภาพบำบัด

13.30-15.30 น. คณะกายภาพบำบัด
19 ก.ย. 62

พิธีขอบคุณ​และมอบประกาศนียบัตรคนไทยหัวใจไร้คาร์บอน ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"

13.00-16.00 น. โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
18 ก.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

13.30-15.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก.
18 ก.ย. 62

คณะอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมดูตำราเรียนวิชาภาษาไทยที่ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 ก.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.30-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก.
11 ก.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะเภสัชศาสตร์

10.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มฉก.
9 ก.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศต้อนรับนักศึกษา ชั้นปี 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในกิจกรรม "การใช้สื่อสารสนเทศในศูนย์บรรณสารฯ" 

13.00-14.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
2-6 ก.ย. 62

กิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด "สัปดาห์คัดเลือกหนังสือ"

09.00-15.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
8 ส.ค. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะบริหาธุรกิจ

14.00-16.00 น. คณะบริหาธุรกิจ มฉก.
1 ส.ค. 62

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
26 ก.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครังที่ 2/2561

09.00-10.00 น. อาคารอำนวยการ
22 ก.ค. 62

งานจดหมายเหตุได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย เข้าสัมภาษณ์ เพื่อจัดทำ Hall of Fame หรือหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี

09.00-10.00 น. ทำเนียบองคมนตรี
8 ก.ค. 62

โครงการสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องหมั่นทำ ประจำปีการศึกษา 2561 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-10.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
25 มิ.ย. 62

ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ คณะจากหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

11.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
15 มิ.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง จีนหลากมิติ หลายทัศนะ

09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 และห้องเรียน 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ยศเส)
6-7 มิ.ย. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge sharing เรื่อง ชวนคิด ชวนคุยประสบการณ์การออกแบบอินโฟกราฟฟิกของศูนย์บรรณสารฯ วิทยากรโดย นายลัทธวัฒน์ ริมปิรังษี และ นายทศพล ศิลาศาสตร์ นักเทคโนโลนยีสารสนเทศ

14.00-16.00 น. ห้องประชุม 212 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
04 มิ.ย. 62

ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
17 พ.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge sharing เรื่อง การจัดการไฟล์ภาพใน KM Blog วิทยากรโดย นายทศพล ศิลาศาสตร์ นักเทคโนโลนยีสารสนเทศ

13.30-15.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB B
16 พ.ค. 62

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ ห้องสมุดกฎหมาย

12.00- 12.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 พ.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรม Knowledge sharing เรื่อง การจัดการไฟล์ภาพใน KM Blog วิทยากรโดยผู้อำนวยการ และ ทศพล ศิลาศาสตร์ นักเทคโนโลนยีสารสนเทศ

13.30-15.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB B
14 พ.ค. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" พบกับคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราตารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ คณบดีให้เข้าพบเพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะพยาบาลศาสตร์

14.00-16.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์
10 พ.ค. 62

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯรับมอบหนังสือจากคุณ วิไลวรรณ พิพิธวณิชการ ผู้จัดการฝ่ายขาย "กลุ่มบริษัท SNP GROUP OF COMPANIES"

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ
29 เม.ย. 62

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการพยาบาล นำโดย รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ ประธานคณะทำงาน ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์ และ ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ ผู้ทำงานและเลขานุการ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล

13.00-14.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
24 เม.ย. 62

กิจกรรม "Meet the Dean" ครั้งแรก

10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
4 เม.ย. 62

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 โดยมีอาจารย์คณะและภาษาและวัฒนธรรมจีน และคณะบริหารเข้าร่วมในครั้งนี้

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3 เม.ย. 62

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 โดยมีอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯและบรรณารักษ์ ภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2 เม.ย. 62

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47 โดยมีคณะนิติศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 25 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

09.00-15.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
21 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Be My Guest ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (วันที่สาม)

09.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
20 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Be My Guest ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (วันที่สอง)

09.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
19 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Be My Guest ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (วันแรก)

09.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ
14 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

09.00-15.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
11-12 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "ก๊าซเรือนกระจก : ในบริบทของศูนย์บรรณสารสนเทศ" โดยผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ "Care the Bear : Change the Climate Change"

14.00-16.00 น. ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
5 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ  และเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย  ในหัวข้อ Introduction to ELSEVIER & ELSEVIER with HCU Research โดย คุณนัฐพล สีสุรักษ์ จาก Elsevier (ช่วงบ่าย)

13.00-16.00 น. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab B) อาคารบรรณสาร
5 มี.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ และเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย โดย อาจารย์บุญเกียรติ เจตจำนงนุช (ช่วงเช้า)

09.00-12.00 น. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab B) อาคารบรรณสาร
22 ก.พ. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

09.00-12.00 น. อาคารบรรณสาร
21 ก.พ. 62

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมงานจัดสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดดิจิทัล” (Green Digital Library)

09.00-16.00 น. ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
18 ก.พ. 62

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อลดโลกร้อน ในงานเปิดตัวโครงการ "Library : Care the bear"

08.00-16.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 ก.พ. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในการเป็นฝ่ายต้อนรับ บริเวณห้องเรียน และโถงบรรณสาร

08.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
13-14 ก.พ. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 3 "หนังสือบอกรัก"

10.30 - 13.30

โถงชั้น 1 อาคารบรรณสารสนเทศ

13 ก.พ. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง การใช้งาน Application Digby ครั้งที่ 2

14.00 - 16.30

ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร

6 ก.พ. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหาร บรรณารักษ์ จากสำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุด WorldShare Management Services - WMS ของ OCLC

09.00 - 12.00

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

30 ม.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง การใช้งาน Application Digby เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนำ Digby ไปใช้สนับสนุนการทำงานและการให้บริการ

14.00 - 16.00

ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร

29 ม.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคาร สร้างความร่มรื่นให้กับผู้ใช้บริการที่จะมานั่งอ่่านหนังสือ

14.30 - 15.30

อาคารบรรณสารสนเทศ

15 ม.ค. 62

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบวาระ ของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

09.30 - 12.00

หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

04 ม.ค. 62

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ

09.30 - 15.30

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB B

25 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จัดกิจกรรมบริการสังคม "ซานต้าพาเพลิน"

09.00 - 13.00

โรงเรียนคลองลาดกระบัง

24 ธ.ค. 61

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกทางวิชาการ (Plagiarism) โดย รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา

13.00 - 16.00

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

21 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

09.00 - 12.00

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

20 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ มีเดีย เซอร์วิส (Advance Media Service) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง OCLC’s integrated management platform, WorldShare Management Services (WMS)

09.00 - 12.00

ห้องสื่อประสม ชั้น 2

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

20 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ รับมอบหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก  จากศูนย์หนังสือ สวทช. เพื่อส่งมอบต่อให้กับ โรงเรียนคลองลาดกระบัง

- ศูนย์หนังสือ สวทช.
19 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยมชมสถาบัน เพื่อรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตรและระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15.00 - 15.30 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
14 ธ.ค. 61

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และการนำ Thai Subject Heading เข้าระบบ WorldShare Management Services (WMS)

- สำนักหอสมุดแห่งชาติ
13 ธ.ค. 61

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา โดย คุณปกรณ์ สันตินิยม นายกสมาคมฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดทำ Learning Space

13.30 - 16.30 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
13 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

09.00 - 10.00 อาคารอำนวยการ
12 ธ.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.)

09.00 - 12.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.)
7 ธ.ค. 61

เจ้าหน้าที่ กศน.หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือบริจาคจาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

-
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
6 ธ.ค. 61

อาจารย์บุญถิ่น ล่ำสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง รับมอบหนังสือบริจาคจำนวน 1,072 เล่ม 

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ
30 พ.ย. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ดำเนินการกิจกรรม 7ส เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดเป็นวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

09.00 - 16.00 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
28-29 พ.ย. 61

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Conference 18

09.00 - 16.00 Royal Orchid Sheration Hotel
27 พ.ย. 61

ร่วมฟังการนำเสนอรายงานการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

09.00 - 11.00 ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
24 พ.ย. 61

วันดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

08.30 - 12.00 รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
20-21 พ.ย. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 1 "ลอยกระทงหนังสือ"

10.30 - 13.00 โถงบรรณสาร ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
15 พ.ย. 61

วันที่สี่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการการสังคมให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกัน

10.00 - 13.00 โถงบรรณสาร ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
14 พ.ย. 61

วันที่สาม ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการการสังคมให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกัน

10.00 - 13.00 โถงบรรณสาร ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
13 พ.ย. 61

วันที่สอง ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการการสังคมให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกัน

10.00 - 13.00 โถงบรรณสาร ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
12 พ.ย. 61

วันแรก ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการการสังคมให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังโดยจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกัน

10.00 - 13.00 โถงบรรณสาร ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
30 ต.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบันในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

13.30 - 15.00 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
25 ต.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจรในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 12 โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และคณะสาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00 - 14.00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 ต.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจรในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 12 โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00 - 14.00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 ต.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจรในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 12 โดยมีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00 - 14.00 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
11 ต.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ รณรงค์การประหยัดพลังงานร่วมกับนักศึกษา ในการทำบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์  และปลูกฝังการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ชั้นพักบันไดระหว่างชั้น 3
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
4 ต.ค. 61

หาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ และขอคำแนะนำในการจัดเอกสารจดหมายเหตุ จากงานจดหมายเหตุ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.

09.00-11.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
28 ก.ย. 61

พิธีลงนามข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 6

09.00-11.30 น. ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกอธิการบดี มธ. ท่าพระจันทร์
20 ก.ย. 61

คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ได้มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการลดขยะพลาสติกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
13 ก.ย. 61

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานจดหมายเหตุ เพื่อดำเนินการจัดทำหอจดหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

09.00-14.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
15 ส.ค.- 29 พ.ย. 61

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม พิษณุโลก จำนวน 2 ท่าน เข้ารับการฝึกงานกับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

08.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
14 ส.ค. - 14 ก.ย. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมยืมคนแรกมีรางวัล สำหรับมุมเพาะชำความรู้ เพื่อมอบของที่ระลึกให้กับผู้อ่่านคนแรกในแต่ละวัน ที่สนใจยืมหนังสือในมุมเพาะชำความรู้ที่ศูนยบรรณสารสนเทศ นำมาจัดแสดงหนังสือในหลากหลายสาขาหมุนเปลียนกันไป

08.00-14.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
27-31 ส.ค. 61

กิจกรรม คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดยร้าน พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์ นำหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ มาให้คณาจารย์พิจารณาคัดเลือกห้องสมุด โดยมีคณาจารย์ ให้ความสนใจมาพิจารณาคัดเลือก

09.00-14.30 น. อาคารบรรณสาร ชั้น 1

 

ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
24 ก.ค. 61

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มอบผักและของมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีให้กับคุณน้ำฝน อินทรสิทธิ์ จากกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายของศูนย์บรรณสารสนเทศ

11.00-11.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ก.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล ระดับดี Smart Office 2018

09.00-10.30 น. อาคารอำนวยการ
19 ก.ค. 61

หอสมุดแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีส่งและรับมอบหนังสือพิมพ์จีนและไฟล์ดิจิทัลหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.00-13.00 น. หอสมุดแห่งชาติ
18 ก.ค. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทส เข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5

09.00-16.00 น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13 ก.ค. 61

ภาพบรรยากาศ นักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิเยี่ยมชมห้องสมุดกฎหมาย จำนวน 90 คน

09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
5 ก.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ให้กับกองคลัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13.30-15.30 น. ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ
28 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบหนังสือ ชุด ซิงหวินต้าซือเฉวียนจี๋ (星雲大師全集) ผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน มอบให้แก่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13.30-15.30 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
19 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1

14.30-15.30 น. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ ชั้น 5
12 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ คณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

09.30-12.00 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
5 มิ.ย. 61

ภาพบรรยากาศ งาน Energy Day : Together We Go

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
25 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

10.00-14.00 น. สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
23 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศ การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ผ่านระบบการยืม (Non Loan Return)

09.00-11.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
4 เม.ย. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2 เม.ย. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46

09.00-13.00 น. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ การตอนรับคณะเยี่ยมชม จากหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน

09.00-12.00 น. ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร
28 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง Empowering Research Support Librarians with open tools and resource บรรยายโดย ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง

09.00-12.00 น. ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
26-28 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบริการชุมชน "หาบ้านใหม่ ให้หนังสือที่เรารัก" ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.00-13.00 น. โถงบรรณสาร
23 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendaley และ โปรแกรม Kahoot

09.30-11.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
21 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ โรงเรียนศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว

13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
21 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศ อาจารย์ และ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะสังคมศาสตร์ ,Hindustan University ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-11.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการส่งมอบหนังสือ วารสาร และวีดิทัศน์ ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ จำนวน 850 รายการ

15.00-15.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
14 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการส่งมอบหนังสือ วารสาร และสื่อวีดีทัศน์ฯ บริจาคให้นายเกริกชัย นรสิงห์ นักวิชาการอบรมฯ ชำนาญการ ฝ่ายการศึกษาเรือนจำกลาง สมุทรปราการ จำนวน 1500 รายการ

15.30-14.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
9 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม Empowering Research with ELSEVIER

13.30-15.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
8 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการจัดงาน Be My Guest 2018(วันที่สอง) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
7 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการจัดงาน Be My Guest 2018(วันที่สอง) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
6 มี.ค. 61

ภาพบรรยากาศการจัดงาน Be My Guest 2018(วันที่หนึ่ง) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-15.00 น. โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
28 ก.พ. 61

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

08.00-16.00 น. สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)
19-23 ก.พ. 61

บริษัท AMS ตัวแทนระบบห้องสมุด WMS และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ OCLC ได้ส่งพนักงานของบริษัท เข้าอบรมการใช้ระบบ WMS จากศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-15.30 น. อาคารบรรณสาร
14 ก.พ. 61

บุคลากรศูนย์บรรณสารเข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ และพิธีสักการะฯ

08.00-11.30 น. วงเวียนจักรยาน-สวนลวดลาย
13 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศกาลตรุษจีน ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

09.00-13.00 น. ห้องโถงบรรณสาร
8 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 3 (วันสุดท้าย)

11.00-13.00 น. ณ ห้องโถงบรรณสาร
7 ก.พ. 61

ต้อนรับคณะอาจารย์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยกวางซี จำนวน 45 คน

10.30-11.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
7 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 3 (วันที่สอง)

11.00-13.00 น. ณ ห้องโถงบรรณสาร
6 ก.พ. 61

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 3 (วันแรก)

11.00-13.00 น. ณ ห้องโถงบรรณสาร
29-30 ม.ค. 61

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5

- ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ม.ค. 61

คุณเย่ ชางจี๋ ที่ปรึกษาอธิการบดี มอบหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ

- -
20 ธ.ค. 60

คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมิน Smart Office ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

15.00-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
19 ธ.ค. 60

การสัมมนาบุคลากร ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

09.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
18 ธ.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าพบผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ เพื่อหารือถึงความร่วมมือการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย

08.30-13.30 น. ณ หอสมุดแห่งชาติ
15 ธ.ค. 60

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 6 บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
8 ธ.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ แนะนำระบบห้องสมุดใหม่ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

13.30-14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 4 อาคารอำนวยการ
1 ธ.ค. 60

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

09.00-14.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
23 พ.ย. 60

ผู้แทนจากศูนย์บรรณสารสนเทศ รับมอบหนังสือจาก 3 หน่วยงาน

15.00-16.00 น. -
16 พ.ย. 60

รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

15.30-16.30 น. ณ ศูนยบรรณสารสนเทศ
14 พ.ย. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัดบ้านยาง เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน

15.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณสาร
14 พ.ย. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เขยิบมาแยกขยะ”

10.30-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
13-16 พ.ย. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการชุมชน ครั้งที่ 2

10.00-13.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
31 ต.ค. 60

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศึกษาดูงานที่ สสส.

09.00-12.00 น. ณ อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ของ สสส.
19 ต.ค. 60

กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22

10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ต.ค. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมภาษาจีน จากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

13.00-16.00 น. ณ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน อาคารบรรณสาร ชั้น 5
12 ต.ค. 60

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

09.00-11.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก.
28 ก.ย. 60

กิจกรรม ชาวบรรณสารสนเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ จัดดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

10.00-11.30 น. ณ อาคารบรรณสาร
22 ก.ย. 60

กิจกรรม ชาวบรรณสารสนเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ จัดดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

14.00-16.00 น. ณ อาคารบรรณสาร
18 ก.ย. 60

อบรมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เรื่อง การนำทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบห้องสมุด WorldShare Management Services(WMS)

14.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
28 ส.ค. 60

ผู้สื่อข่าวจาก โทรทัศน์ CCTV ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าสัมภาษณ์ ศ.จ้ง เฉียงเหวย (仲强惟教授)

10.30-12.30 น. ณ ห้องสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร
22 ส.ค. 60

การอบรมการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน MARC 21 และ RDA บรรยายโดย คุณรุ้งฟ้า ฐิโณทัย

10.00-15.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
22 ส.ค. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมภาษาจีน เพื่อให้สามารถสื่อสารและให้บริการ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมในการเป็นผู้นำด้านจีนศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

14.00-15.00 น. ณ ห้องสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร
21-24 ส.ค. 60

กิจกรรมออกร้านหนังสือ พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ เพื่อให้อาจารย์พิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

09.00-16.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ศูนย์บรรณสารสนเทศ
21-24 ส.ค. 60

กิจกรรมบริการชุมชน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1

09.00-13.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ศูนย์บรรณสารสนเทศ
8 ส.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Green Library ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Green Library

08.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ส.ค. 60

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ

08.00-12.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา 2559

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
27 ก.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมจัดสวนแนวตั้ง เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้เป็นสำนักงานสีเขียว

15.00-16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบรรณสาร
24 ก.ค. 60

การต้อนรับและรับมอบหนังสือ จาก ท่านนักพรตตู้จื้อฝู๋ ประธานศาลเจ้ากว่างฝู๋กง เมืองไถโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
24-27 ก.ค. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารเข้ารับการอบรมระบบห้องสมุด WMS โดยวิทยากรของ OCLC จากออสเตรเลีย

09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
20 ก.ค. 60

การมอบรางวัล 7 ส 9 โซนโดนใจ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

15.00-16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 1
20 ก.ค. 60

การต้อนรับ นำชม พร้อมให้ข้อมูลต่อกรรมการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต

11.30-12.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ก.ค. 60

กิจกรรม ฺBig Cleaning Day ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Smart Office 2017

08.45-10.00 น ณ อาคารอำนวยการ
18 ก.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทส เข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4

09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13 ก.ค. 60

การต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงาน

13.00-16.00 น ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
12 ก.ค. 60

การต้อนรับคณะจากโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เข้ามาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงาน

14.00-16.00 น ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
5 ก.ค. 60

การเสวนา เรื่องทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนและการบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน

09.00-16.00 น ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
19 มิ.ย. 60

การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์

13.30-14.30 น ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
14 มิ.ย. 60

การร่วมบริจาคหนังสือด้านภาษาจีนกับกิจกรรม CLC เพื่อสังคม

- ณ โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง
6 มิ.ย. 60

การศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สถาบัน EEC Academy

13.30-16.00 น. ณ สถาบัน EEC Academy
29-30 พ.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่องการพิมพ์แบบจดหมายและหนังสือรูปแบบต่างๆ

10.00-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
5 พ.ค. 60

ภาพบรรยากาศ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด New TCDC Resource Center

10.30-12.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ชั้น 5 บริเวณครีเอทีฟ สเปซ
26 เม.ย. 60

การอบรมเรื่อง Application of Elsevier Journal & Research Metric in Research Assessment

13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
25 เม.ย. 60

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15

10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
30 มี.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox ครั้งที่ 3

09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
23 มี.ค. 60

ศุนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว

08.00-14.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ
23 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม “Be My Guest” (เพราะคุณคือคนพิเศษ) วันสุดท้าย

09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม “Be My Guest” (เพราะคุณคือคนพิเศษ) วันที่สอง

09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22 มี.ค. 60

อธิการบดี รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ

09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
21 มี.ค. 60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียว และรางวัลพิเศษสำหรับผู้บริหารที่มีการนำเสนอดีเด่น

13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
21 มี.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Be My Guest "เพราะคุณคือคนพิเศษ"

09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
20 มี.ค. 60

ส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเรือนจำกลางสมุทรปราการ

10.30-11.00 น. ณ อาคารบรรณสารสนเทศ ชั้น 1
16 มี.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox (ครั้งที่ 2)

09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
9 มี.ค. 60

กิจกรรมโครงการ อพส.บริการสังคม "แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน"

09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนศรีบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
2 มี.ค. 60

การอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox

10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
1 มี.ค. 60

การเสวนา Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
1 มี.ค. 60

การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.00-17.00 น. ณ อาคารบรรณสาร และศูนย์วัฒนธรรม มฉก.
12 ก.พ. 60

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2560

08.30-10.30 น. ณ สวนลวดลาย อาคารบรรณสาร
19 ก.พ. 60

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมทำหน้าที่ในการต้อนรับผู้มาร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

08.30-18.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร
14 ก.พ. 60

กิจกรรมบริการชุมชน "โครงการศูนย์บรรณสารสนเทศ นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2"

10.30-13.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุม มฉก.
25 ม.ค. 60

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
17 ม.ค. 60

กิจกรรมบริการชุมชน "โครงการศูนย์บรรณสารสนเทศ นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1"

10.30-13.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุม มฉก.
10 ม.ค. 60

ผู้อำนวยการและคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานของห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

09.30-12.00 น. ณ ห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
22 ธ.ค. 59

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศและตัวแทนคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

09.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
19 ธ.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University)

11.00-12.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
16 ธ.ค. 59

คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการสำนักหอสมุด 

09.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธ.ค. 59

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เข้ารับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

09.30-11.30 น. ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
1 ธ.ค. 59

ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พร้อมนิทรรศการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และการเยี่ยมชมนิทรรศการ มฉก. น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

09.30-10.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
24 พ.ย. 59

ภาพพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้รำลึกถึงท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

09.00-10.00 น. ณ รูปปั้น ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
21 พ.ย. 59

ภาพกิจกรรม คณะศึกษาดูงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ของอาคารบรรณสาร

12.00-12.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
14 พ.ย. 59

ภาพกิจกรรม ชาว มฉก. น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย รำไท้เก็ก 24 ท่า แปรอักษร ๙ และ มฉก.น้อมดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

16.00-17.30 น. ณ สนามกีฬากลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10 พ.ย. 59

กิจกรรมโครงการบริจาคปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ให้กับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

10.00-15.00 น. ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
3-4 พ.ย. 59

การอบรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมในความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 พ.ย. 59

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่าย ความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ต.ค. 59

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเทศไทย

10.00-11.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 5
13 ต.ค. 59

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

13.30-14.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
6 ต.ค. 59

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ มฉก. และศูนย์บรรณสารสนเทศ 

09.00-12.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
29 ก.ย. 59

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ Chula Engineering Library

13.30-15.00 น. ณ Chula Engineering Library
28 ก.ย. 59

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน เเละโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

09.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารอำนวยการ
20 ก.ย. 59
การลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 09.00-16.00 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
16 ก.ย. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย นายบุญเกียรติ  เจตจำนงนุช

13.30-16.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
16 ก.ย. 59

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน บรรยายโดย นายราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ก.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย นายโสรัตน์ กาละออง

13.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ก.ย. 59

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
30 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office (รอบดีเยี่ยม)

09.30-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
29 ส.ค. 59
  อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง From Green University to Sustainable Campus : Knowledge Sharing on Data Preparation for UI GreenMetric

09.00-16.00 น. จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ
25 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง โปรแกรม Doku-wiki เพื่อการแบ่งปันความรู้

09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
17 ส.ค. 59

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
15 ส.ค. 59

คณะผู้เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
11 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดในสวน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

08.30-10.30 น. ณ  ลานหน้าอาคารบรรณสาร
1 ส.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานบริหารทั่วไป โดยมีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.71

08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 212 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

  ปีการศึกษา  2558

วัน เดือน  ปี    กิจกรรม เวลา สถานที่
28 ก.ค. 59
 

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรม IEEE Xplore 2016 จำนวน 2 ท่าน

09.30-11.30 น.

ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
14 ก.ค. 59
 

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด จำนวน 2 ท่าน

09.00-16.00 น. ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
26 ก.ค. 59

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

11.00-12.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
11 ก.ค. 59

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้บริการด้านฐานข้อมูลออนไลน์

13.30-15.30 น. ณ ห้อง LAB A  อาคารบรรณสาร
8 ก.ค. 59

ผอ.ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดอบรมวิธีการเขียนแนะนำ หนังสือ สื่อโสตฯ ขึ้น blog KM ให้แก่บุคลากรในศูนย์บรรณสารสนเทศ

10.00-12.00 น. ณ ห้อง LAB A  อาคารบรรณสาร
 7 ก.ค. 59

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7ส  จากสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13.30-15.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
 7 ก.ค. 59

การรับรางวัล ชนะเลิศ 7 ส. ในงาน Big Cleaning Day

09.30-10.30 น. ณ อาคารอำนวยการ
30 มิ.ย. 59

การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ของอาคารบรรณสาร

13.00-16.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
23 มิ.ย. 59

บุคลากรจากมหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 มิ.ย. 59

โครงการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟของอาคารบรรณสาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง อัคคีภัย การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุไฟไหม้ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล

09.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
3 มิ.ย. 59 Knowledge Sharing เรื่อง การแนะนำหน่วยงาน (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) 14.00-16.00 น.  หน้าอาคารบรรณสาร มฉก.
31 พ.ค. 59

สื่อสาร พูดคุย เล่าเรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 -16.00 น.  รอบที่ 2

14.00-16.00 น. ณ ห้องชมภาพยนตร์  แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
30 พ.ค. 59

สื่อสาร พูดคุย เล่าเรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 -16.00 น.  รอบที่ 1

14.00-16.00 น. ณ ห้องชมภาพยนตร์  แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
17 พ.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้นำหนังสือมาบริจาคให้กับศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

09.00-11.00 น. ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 59

เจรจาความร่วมมือ การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน

ระหว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร (จุฬาลงกรณ์ฯ)

09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
29 เม.ย. 59
โครงการอบรม "Competency" สำหรับ 2 หน่วยงานนำร่อง กองทรัพยากรบุคคล และ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 13.00-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

28 เม.ย. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
14.30-15.00 น. ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
28 เม.ย. 59 Webinar ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS ของ OCLC จากโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 9.00-10.00 น.  ณ ห้อง  LAB C อาคารบรรณสาร
28 เม.ย. 59 การสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ประชาคมอาเซียน  9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25 เม.ย. 59 Knowledge Sharing "Work Flow ของการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย ดิจิทัล" และ "การจัดทำ Collection มฉก." 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ช่วยผูัอำนวยการ

21 เม.ย. 59

Knowledge Sharing "รู้จัก เข้าใจ วางแผน และประเมินผล" แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 9.00-12.00 น.   ณ ห้อง LAB C อาคารบรรณสาร
4 เม.ย. 59
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 15.00-16.30 น. ณ หอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4 เม.ย. 59
ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 13.30-15.00 น. ณ ห้องสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4 เม.ย. 59
คณะกรรมการด้านพลังงานและสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้าน Eco-Library 11.00-12.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 เม.ย. 59
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 09.30-11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 59 Knowledge Sharing  เรื่อง จาก Cataloging Librarian สู่ Metadata Librarian 13.30-16.00 น. ห้องประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการ
29 มี.ค. 59

ศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินกิจกรรม การประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงานในฐานะที่ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงาน 

09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และ อาคารบรรณสาร
21,28,29 มี.ค.  59
บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการอบรม Green Office เมื่อผ่านรอบคัดเลือกในโครงการประกวดสำนักงานสีเขียว 09.00-12.00 น. ณ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 ก.พ. 59
วิทยากรจาก Elsevier มาบรรยายให้กับอาจารย์ นักวิจัย ในหลักสูตร Research Development with Elsevier Platforms ณ อาคารบรรณสาร 09.00-12.00 น. ห้องคอมพิวเตอร์ (LAB A) อาคารบรรณสาร
9 ก.พ. 59 บุคลากร ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลักลอกทางวิชาการในบริบทของงานวิจัย (Plagirism in Academic Research)  09.00-12.00 น.  ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 ก.พ. 59

   

 

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อธิการบดีและคณะ จากมหาวิทยาลัย อู่โจว จำนวน 5 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีน ห้องสมุดการแพทย์แผนจีน ห้องสมุดทรงอักษร ชั้น 5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น 11.30 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 5
29 ม.ค. 59
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้น ScienceDirect ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 149 คน 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 4-207 อาคารโภชนาการ
22 ม.ค. 59

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และการจัดการคลังภาพอักษรศาสตรบรมราชกุมารี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปการดูงาน 9.00-16.00  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ม.ค. 59
จัดกิจกรรม อบรมวิธีการเขียน Blog ด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Lab C)  

ชั้น1  อาคารบรรณสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม เวลา สถานที่

19 ธ.ค. 58

บุคลากรหอจดหมายเหตุ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ : เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง  การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ : การจัดการสมดุลระหว่างเอกสารทรงคุณค่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 9.00-16.00 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม

18 ธ.ค. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ อบรมอาจารย์ และบุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูล Science Direct และ Open Access รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ  14.00-15.30 ห้อง Lab C อาคารบรรณสาร
14-17 ธ.ค. 58
บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 4 วัน ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาตารบรรณสารฯ ชั้น 2 และ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก

4 ธ.ค. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมงาน ปั่นและปลูกเพื่อพ่อ Bike for Dad  8.30-12.00  ประตูรับเสด็จฯ และอาคารบรรณสาร

27 พ.ย. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall)  9.00-16.00 . ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

22 พ.ย. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมงานวัน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ 8.30-12.00 หอประชุม มฉก.

18 พ.ย. 58

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจประเมิน ตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ของการไฟฟ้านครหลวง MEA Energy Saving Building 2015 9.00-16.00  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และศูนย์บรรณสารฯ

16 พ.ย. 58

ให้บริการยืมถุงผ้าเพื่อใส่หนังสือ ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารฯ

13 พ.ย. 58

ต้อนรับ Dr. Virginia Jing-Yi Shih (Librarian for the Southeast Asia Collections, South/Southeast Asia Library, University of California, Berkley) ในการเข้าเยี่ยมชมการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนของศูนย์บรรณสารฯ 13.00-15.00   ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารฯ

11 พ.ย. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนา ฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)  9.00-12.00.  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย

28 ต.ค. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประกวด R2I ในโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน   ห้องสื่อประสม ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

19 ต.ค. 58 

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม แวะเยี่ยมชมห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดภาษาจีน ห้องสำเนาหนังสือพิมพ์จีน ห้อง ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ และห้องสมุดเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ    

24 ส.ค. 58 

รับมอบหนังสือวรรณกรรม ที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารสนเทศฯ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทำหน้าที่รับมอบ     

24 มิ.ย.58

ต้อนรับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าเยี่ยมชมงานบริการสารสนเทศและการสืบค้น    

24 มิ.ย.58

คณะกรรมการพลังงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเป็นห้องสมุดสีเขียว   อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

20 พ.ค. 58

ต้อนรับ ประธานสภาวิจัยสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน และ คณะผู้ติดตามจำนวน 10 ท่านเข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 และ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชั้น 1 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ    

22 เม.ย 58

อบรมแนะนำวิธีการสืบค้น Science Direct และ Mendeley  13.00-16.00 ห้องเรียน 2 -221 อาคารเรียน ชั้น 2 

22 มี.ค. 58 

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมนา กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ

12 มี.ค. 58 

การอบรมแนะนำการใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ Micromedes2.0 15.30-16.30 ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชฯ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

11 มี.ค. 58 

ให้การต้อนรับนักศึกษา และเป็นฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมการประหยัดพลังงานฯ   ศูนย์บรรณสารฯ

13 ก.พ. 58

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง     
  ต้อนรับกองวิชาการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ. พระประแดง จ. สมุทรปรการ    
  บรรณรักษ์ห้องสมุดภาษาจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับและนำชมแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมห้องสมุดภาษาจีนศูนย์บรรณสารสนเทศ ผ่านทางวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย    
  อาจารย์สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล บรรณารักษ์ ห้องสมุดภาษาจีน ให้การต้อนรับพร้อมนำชม คณะผู้บริหารชาวจีน จาก 3 มหาวิทยาลัย     

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121