Copyright 2023 - Custom text here

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2558

 

แผนการจัดการความรู้  ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2558

 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 

 

กิจกรรมการจัดการความรู้

วันที่  13 พฤศจิกายน 2558   ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

วันที่  21 ธันวาคม 2558   ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

วันที่   7 มกราคม 2559   อบรมการเขียนบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยโปรแกรม WordPress 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มีนาคม 2559 Knowledge Sharing เรื่อง การสแกนเอกสารและการจัดการไฟล์ PDF

วันที่ 29 มีนาคม 2559 Knowledge Sharing เรื่อง จาก Cataloging Librarians สู่ Metadata Librarians

วันที่ 21 เมษายน 2559   Knowledge Sharing เรื่อง รู้จัก เข้าใจ วางแผน และประเมินผล

วันที่ 25 เมษายน 2559 Knowledge Sharing เรื่อง “Work Flow ของวิทยานิพนธ์ และวิจัยดิจิทัล” และ “การจัดทำ Collection สิ่งพิมพ์ มฉก.”

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 Knowledge Sharing เรื่อง "การแนะนำหน่วยงาน (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)"

 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นความรู้/ปัญหา

 

สรุปองค์ความรู้จาก KM Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121