Copyright 2023 - Custom text here

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)

แผนการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

ผลการดำเนินงานตามการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผลการดำเนินงานตามการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ตุลาคม 2560)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121