Copyright 2023 - Custom text here

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยเสด็จฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศฯ ทอดพระเนตร ห้องบริการโสตทัศนบริการ ห้องสมุดภาษาจีน และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ณ ห้องทรงพระอักษร 

 

诗琳通公主驾到华侨崇圣大学来参观图书馆资讯中心

一九九四年十一月十一日诗琳通公主驾到参观华侨崇圣大学的业务,随驾参观华侨崇圣大学图书馆资讯中心的多谋体影像厅、中文图书馆,还在诗琳通公主御览室签名在签名薄上。

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรหนังสือ โดยมี ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ถวายการต้อนรับ
  ภาพพระปรมาภิไธย
ภาพพระปรมาภิไธยภาษาจีนและภาษาไทย
 
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121