Copyright 2023 - Custom text here

 

                      เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน

                                วันที่  15 -16  กันยายน  2559

ณ ห้องสื่อประสม  อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

 

วันที่ 15 กันยายน 2559

1 ธรรมชาติและคุณสมบัติของทรัพยากรสารสนเทศ
  ตลอดจนข้อความระวังในการดูแลทรัพยากรสารสนเทศ
  บรรยายโดย  นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ

  ภาพบรรยากาศ


2 การป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัยพากรสารสนเทศ

  บรรยายโดย  นายโสรัตน์  กาละออง

  ภาพบรรยากาศ

 

วันที่ 16 กันยายน 2559

3 การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล

 
  บรรยายโดย  นายราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ

  ภาพบรรยากาศ


4 การบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลเพื่อการสงวนรักษาในระยะยาว

การค้นหารูปภาพบน google ที่ปลอดภัย
การเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ

  บรรยายโดย  นายบุญเกียรติ  เจตจำนงนุช

  ภาพบรรยากาศ

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121