Copyright 2023 - Custom text here

คำขวัญ 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
" ใส่ใจวันละนิด พิชิต 7 ส เพื่อ มฉก. ของเรา "

 

7clean


ความเป็นมาของ 7 ส

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย  จึงได้พัฒนาคุณภาพโดยนำระบบ 7ส  มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากกิจกรรม 5 ส ที่ผ่านมา

ความหมายของ 7 ส

ส 1 = สะสาง แยกของที่ต้องการกับของที่ไม่ต้องการใช้งาน หรือ ของที่มีปริมาณมากเกินจำเป็นให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นไว้เท่านั้น 

ส 2 = สะดวก จัดเก็บของ แยกประเภทของที่จำเป็น ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบง่าย หายรู้ ดูก็งามตา” 

ส 3 = สะอาด มีวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาด โดยการ ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้ สม่ำเสมอ 

ส 4 = สุขลักษณะ รักษามาตรฐานที่ดี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาให้ดีเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงาน โดย ค้นหาสาเหตุที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มลภาวะ อุบัติเหตุ แสงสว่าง เสียงดัง ฝุ่น เศษขยะ กลิ่นอับ  แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ส 5 = สร้างนิสัย รักษาระเบียบวินัยและมาตรฐานข้อตกลง โดย ช่วยกันปฏิบัติตามหลัก 7 ส ให้เป็นกิจวัตรประจำวันจนติดเป็นนิสัย 

ส 6 = สวยงาม รักษาสภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงาน ดูดี สบายตา สบายใจ สดชื่น  น่าทำงาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น

ส 7 = สิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรในการทำงาน โดยการ  ประหยัด น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ที่ยึดหลัก 1A3R คือ

  • A = Avoid หลีกเลี่ยงการใช้ 
  • R = Reduce ลดการใช้ 
  • R = Reuse นำกลับมาใช้ 
  • R = Recycle นำไปผลิตใหม่ 

ขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์จนครบ 7 ส. แล้วอย่าลืมปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อ มฉก. ของเรา

 

กิจกรรม 7 ส ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม 7 ส ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม 7 ส ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรรศสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121