Copyright 2023 - Custom text here

การเสวนา
เรื่อง
Cloud computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

--------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

Cloud Computingเป็นการใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ หรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูลต่างๆ สามารถบริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้ใช้บริการไม่ต้องมีการลงทุนเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ลดจำนวนบุคลากรทางด้านผู้ดูแลระบบ ด้วยเหตุนี้ Cloud Computing จึงได้รับการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงในวงการห้องสมุดด้วยเช่นกัน

OCLC  WorldCat เป็นบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการแบ่งปันการใช้ข้อมูล/ทรัพยากรของห้องสมุดที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing และด้วยแนวความคิดที่ว่า ระบบห้องสมุดจะไม่ได้เป็นเฉพาะระบบที่เก็บข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดหา ข้อมูลระเบียนของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังได้มีการผนวกบริการที่หลากหลายเข้ามาในส่วนของการยืม-คืน การจัดหา การลงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถูกนำมารวมอยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS (WorldShare Management Services) ผ่าน Web Share Management System

บริษัท Advances Media Services ซึ่งเป็นผู้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS โดย OCLC จึงได้กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง “Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ”ขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบเทคโนโลยี Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแนวโน้มของระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาเพิ่มการให้บริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2. เพื่อให้ทราบมุมมองและแนวโน้มของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เป้าหมาย

ผู้บริหาร บรรณารักษ์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2  คน

สถานที่และเวลา
ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี Cloud Computing กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการเพิ่มบริการและศักยภาพการปฏิบัติงาน
2.  ได้รับมุมมอง และแนวโน้มระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3.  ได้รับความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรทางด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ

09.00-09.30 น ลงทะเบียน
09.30-10.00 น แนวคิดการเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10.00-10.45 น. ประสบการณ์ในการ implement ระบบห้องสมุดบนเทคโนโลยี Cloud Computing
โดย Mr. William Wang and Shu-En
OCLC Asia-Pacific
10.45-11.00 น.  อาหารว่าง
11.00-1200 น.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในอนาคต : ในมุมมองของผู้ใช้
 โดย อ. ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ภาควิชาบรรณารักษศาตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.  
เอกสารประกอบการเสวนา

Trends in Integrated Library System : A User's Perspective (Songphan Choemprayong, Ph.D.)


 

                    

 

                             

                    
                                      

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121