Copyright 2019 - Custom text here

ภาพข่าวและกิจกรรม 18 ธ.ค. 58 บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ อบรมอาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ฯ ในการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect และ Open Access รวมทั้งแหล่งสารสนเทศอื่นๆ

 

 

                

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121