Copyright 2020 - Custom text here

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

1. ประกาศ มฉก.ที่ 094/2561 เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี

2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

4. มาตรฐานกิจกรรม 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5. แผนกิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

6. กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

6.1 Big Cleaning  ครั้งที่ 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2561

โซน ที่ 1 บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืนฯ ชั้น 1  ผู้รับผิดชอบ นางกิตญาภัทร  รอดเพียร

 

 ฺ                     Before                                                            After

 

โซน ที่ 2 บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ  ผู้รับผิดชอบ นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์ 

 

                       Before                                                            After

 

 

โซน ที่ 3 บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์

 

 

โซน ที่ 4 บริเวณพื้นที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ นางสาวไพลิน  จับใจ

 

 

 

 

โซน ที่ 5 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ  ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบ นางชลธิชา อำทะวงษ์

 

 

โซน ที่ 6  บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4  ผู้รับผิดชอบ นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์

 

 

 

โซน ที่ 7 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ  ชั้น 4 ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมศรี ประสมพงษ์

 

 

 

โซน ที่ 8 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ภาษาจีน ชั้น 5 ผู้รับผิดชอบ นางสาวบัวอัจฉรา โพธิ์จันทร์

 

 

โซน ที่ 9 บริเวณพื้นที่ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 6 ผู้รับผิดชอบ นางอุไรรัตน์ ผาสิน

 

 

 

 

 
 


การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
 
อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เป็น Co-Woring space (ปิดบริการ)
 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121