Copyright 2017 - Custom text here

 

 ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอบรมวิธีการสืบค้น ScienceDirect
ในวันที่ 18 มกราคม 2559  เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร 
ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3   สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 25 คน
 

   

   

 

      ภาพเพิ่มเติม ที่ FB ศูนย์บรรณฯ >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121