Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ในหัวข้อ “การใช้ Blog ในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร”

ให้กับบุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121