Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและดิจิทัล

หัวข้อ “MS Team สำหรับการทำงานร่วมกันทางออนไลน์” ให้กับอาจารย์และบุคลากร

จากคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 11 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121