Copyright 2021 - Custom text here

 ตัวแทนจำหน่าย  บริษัท 2ebook.com ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ e-book ภาษาไทย

 ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  ซึ่งมีผูัอำนวยการ บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยี

และเจ้าหน้าที่ เข้าฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ e-book 

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ เวลา 13.00-15.00 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121