Copyright 2021 - Custom text here

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. รับมอบหนังสือบริจาคฯ

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนคุณสมเกียรติ เธียรพจน์ ได้ส่งมอบหนังสือบริจาค (ภาษาจีน)

 จำนวน 420 เล่ม ให้บรรณารักษ์งานจัดหาฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบ

 ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ บางพลีเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121