Copyright 2021 - Custom text here
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ในการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับบุคลากร ให้ข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศจีน ห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ซึ่งเป็นความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น.
 

   

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121