Copyright 2021 - Custom text here

คณะกรรมการจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "ก๊าซเรือนกระจก : ในบริบทของศูนย์บรรณสารสนเทศ"

โดยผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ "Care the Bear : Change the Climate Change"

ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการลดสภาวะโลกร้อน

ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก ให้แก่บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 เวลา 14.00-16.00

ณ ห้องประชุม 212ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121