Copyright 2020 - Custom text here

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา 6 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่

1. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. สำนักหอสมุดมหาวิทาลัยศรีปทุม
4. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
5. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากการประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพร่วมกันในเครือข่ายแล้ว ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกทางวิชาการ (Plagiarism) โดย รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา ณ ห้องสื่อประสม (บรรยายพิเศษ 2) อาคารบรรณสาร

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121