Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยมชมสถาบัน

เพื่อรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตรและระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศนำชมพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 15.30 น.

ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

   

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121