Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการกิจกรรม 7ส เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดเป็นวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดโซนพื้นที่ 6 ชั้นและผู้รับผิดชอบและขอบเขตไว้ทั้งหมด 9 โซนด้วยกัน เพื่อให้มีกิจกรรมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม บรรยากาศน่าทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โซน ที่ 1 บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืนฯ ชั้น 1

 

 ฺ                     Before                                                            After

 

โซน ที่ 2 บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ

 

   Before                                                            After

 

 

โซน ที่ 3 บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ

 

 

โซน ที่ 4 บริเวณพื้นที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้

 

 

 

 

โซน ที่ 5 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ  ชั้น 3

 

 

โซน ที่ 6  บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4  ผู้รับผิดชอบ นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์

 

 

 

โซน ที่ 7 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ  ชั้น 4

 

 

โซน ที่ 8 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ภาษาจีน ชั้น 5

 

 

โซน ที่ 9 บริเวณพื้นที่ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 6

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121