Copyright 2021 - Custom text here

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม พิษณุโลก จำนวน 2 ท่าน

คือนางสาวปนัดดา พลคล้าย และ นางสาวภาณญาดา วงศ์งาม

เข้ารับการฝึกงานกับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โดยเน้นการฝึกแผนกบริการ และห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2561

พี่ๆ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยินดีต้อนรับ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้อย่างเต็มที่ค่ะ

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121