Copyright 2020 - Custom text here

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 หอสมุดแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีส่งและรับมอบหนังสือพิมพ์จีนและไฟล์ดิจิทัลหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งมอบหนังสือพิมพ์จีนดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2466 - 2529 จำนวนรวม 1,138,380 หน้า และสามารถสืบค้นผ่านระบบได้

โดย อธิบดีกรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ เป็นประธานผู้รับมอบ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมศิลปากร นางประนอม คลังทอง ผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกนกอร ศักดาเดช และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ เป็นประธานผู้ส่งมอบ พร้อมด้วย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานน์ อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
 

 

 

 

 

   

 

 

 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการ ในการทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้ามากขึ้น ที่ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 5 ห้องวิจัยเดี่ยว และชั้น 6 มุมวิจัย พร้อมโต๊ะประชุม ซึ่่งชั้น 5 และ 6 ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสาร ตำรา ฝากเก็บไว้ อย่างถาวร ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยได้ ท่านที่ต้องการใช้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้น ได้ค่ะ

 

การให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน 2/2562

 

บางพลี

ป.ตรี  เปิดเทอม  (วันที่ 6 ม.ค. 63 - 15 พ.ค. 63)

ป.โท - เอก  เปิดเทอม  (วันที่ 11 ม.ค. 63 - 24 พ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 -18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 16.00 น.
ปิดบริการ

 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

                

                

               

                

               

 

 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121