Copyright 2020 - Custom text here
พิธีมอบหนังสือ ชุด ซิงหวินต้าซือเฉวียนจี๋ (星雲大師全集) 
จำนวน 365 เล่ม ให้แก่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแห่งแรกในปรระเทศไทย
โดยท่านอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ และหนังสือชุดดังกล่าว ให้บริการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสมุดภาษาจีน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)
อาคารบรรณสารสนเทศ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121