Copyright 2020 - Custom text here

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเช้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการ ได้กรุณากล่าวต้อนรับ และทีมงานได้อธิบายและนำชม ส่วนต่างๆ ของสำนักวิทยทรัพยากร พร้อมกับเข้าดูการทำงานจริงระหว่างการบันทึกเทป การให้บริการ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการเป็น learning space และ co-working space พร้อมทั้งโครงการขยายการให้พื้นที่บริการในส่วนของ จามจุรี 9 และสยามแควร์ วัน

ในช่วงบ่าย เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center) คุณจิราภรณ์ ศิริธร ให้คำอธิบายแนวความคิด จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินแบบบูรณาการ ที่มีสื่อการเรียนรู้ทันสมัย มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย มีพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจด้านเศรษฐศาสตร์มากขึ้น

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121