Copyright 2021 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 และเข้าอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121