Copyright 2020 - Custom text here

"ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ"
     บรรยายแนะนำพร้อมสาธิตการสืบค้นระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) พร้อมแนะนำฐานข้อมูลที่สำคัญและ แหล่งสารสนเทศทางด้านสังคมสังเคราะห์และบริการสังคม รวมทั้งการเขียนงานวิจัยอย่างไรที่ไม่เข้าข่ายการลักลอกทางวิชาการ และการเขียนอย่างไรเพื่อจะได้รับการตีพิมพ์..... ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ตามคำเชิญของ ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีบรรยากาศของการซักถามตลอดเวลาและสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมฟัง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้บริการ ในการทำวิจัย การศึกษา ค้นคว้ามากขึ้น ที่ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 5 ห้องวิจัยเดี่ยว และชั้น 6 มุมวิจัย พร้อมโต๊ะประชุม ซึ่่งชั้น 5 และ 6 ผู้ใช้บริการสามารถนำเอกสาร ตำรา ฝากเก็บไว้ อย่างถาวร ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยได้ ท่านที่ต้องการใช้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละชั้น ได้ค่ะ

 

การให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน 2/2562

 

บางพลี

ป.ตรี  เปิดเทอม  (วันที่ 6 ม.ค. 63 - 15 พ.ค. 63)

ป.โท - เอก  เปิดเทอม  (วันที่ 11 ม.ค. 63 - 24 พ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 20.00 น.
10.00 -18.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
08.00 - 16.00 น.
ปิดบริการ

 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

 
 
 
 

                

                

               

                

               

 

 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121