Copyright 2020 - Custom text here

"ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ"
     บรรยายแนะนำพร้อมสาธิตการสืบค้นระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) พร้อมแนะนำฐานข้อมูลที่สำคัญและ แหล่งสารสนเทศทางด้านสังคมสังเคราะห์และบริการสังคม รวมทั้งการเขียนงานวิจัยอย่างไรที่ไม่เข้าข่ายการลักลอกทางวิชาการ และการเขียนอย่างไรเพื่อจะได้รับการตีพิมพ์..... ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ตามคำเชิญของ ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีบรรยากาศของการซักถามตลอดเวลาและสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมฟัง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะสังคมสงเคระห์ศาสตร์

 


การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 17.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5
08.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ
ชั้น 6
 
อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เป็น Co-Woring space (ปิดบริการ)
 

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 
 
 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121