Copyright 2020 - Custom text here

คุณเย่ ชางจี๋ ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้มอบหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผ่าน อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์)
เพื่อให้บริการต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121