Copyright 2020 - Custom text here

อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ได้ให้เกียรตินำ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากทุกหน่วยงานของ มฉก. รวมทั้งบุคลากรจากศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ..... เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น.

โดยคุณ ณัฎฐศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บริหาร สสส.และคณะฯได้ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ อาคารประหยัดพลังงาน(ตึกเขียว) เป็นอาคารที่สวยงามและประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนที่ได้รับรางวัลระดับแพลตินั่ม จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านกด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก (LEED) และเป็นอาคารหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้

 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121