Copyright 2021 - Custom text here
ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐาน MARC21 และ RDA เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS ให้มีการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยเชิญคุณรุ้งฟ้า ฐิโณทัย ข้าราชการเกษียณ เป็นวิทยากรและนำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121