Copyright 2018 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดยผู้แทน คือ อาจารย์สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
และบรรณารักษ์ช่วยงาน ห้องสมุดภาษาจีน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม CLC เพื่อสังคม โดยมอบหนังสือบริจาค จากศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวนหนึ่ง

   

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121