Copyright 2021 - Custom text here

อธิการบดี รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือสารคดีจีน และหนังสือเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ

จาก คุณวิวัฒน์ วิชิตบุญญเศรษฐ และ นสพ.กิจ สุนทร เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำหนังสือไปใช้ประโยชน์แก่นักศึกษา

บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121