Copyright 2021 - Custom text here

การจัดการความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง วิธีการติดตั้งและการใช้งาน VPN และ Dropbox (ครั้งที่ 2)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.

 

 


  

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121