Copyright 2021 - Custom text here

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน เเละโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 

ณ ห้องสื่อประสม อาคารอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121