Copyright 2023 - Custom text here

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา  13.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)


ในหัวข้อ การบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลเพื่อการสงวนรักษาในระยะยาว
บรรยายโดย นายบุญเกียรติ  เจตจำนงนุช  นักวิชาการ

 

 

 

  


 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121