Copyright 2023 - Custom text here

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา  13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)
ในหัวข้อ การป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
บรรยายโดย นายโสรัตน์ กาละออง  (ฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ)

 

  

 

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121