Copyright 2023 - Custom text here

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา  9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)
ในหัวข้อ ธรรมชาติของทรัพยากรสารสนเทศ  สาเหตุที่ทำให้เสื่อมสภาพ
 การเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ข้อความระวังในการดูแล
บรรยายโดย นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

  


 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121