Copyright 2017 - Custom text here

ภาพบรรยากาศ  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2559
ในวันที่ 1 กันยายน  2559  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ
โดยมี นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 1 จำนวน 21 ท่าน และ
บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 2 ท่าน เข้าฟังบรรยาย
 
   
 
    
 
    
 
 

 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121