Copyright 2020 - Custom text here

 

โครงการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟของอาคารบรรณสาร
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง อัคคีภัย
การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุไฟไหม้ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล

บรรยายโดย อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มีบุคลากรจากหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ กองอาคาร แม่บ้าน
แผนกบริการคอมพิวเตอร์  บ.อินโนเวชั่น และ รปภ. เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้ง

  

 

 

 

 


  

 

 

 

การให้บริการ

ช่วง เปิดภาคเรียน เทอม 1/2563

ป.ตรี   (วันที่ 10 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

ป.โท - เอก   (วันที่ 15 ส.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63)

บางพลี จันทร์ - ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ชั้น 1,3,4
08.00 - 18.00 น.
09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2,5,6
08.00 - 18.00 น.
ปิดบริการ

 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121