Copyright 2018 - Custom text here

คุณเย่ ชางจี๋ ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้มอบหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ผ่าน อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์)
เพื่อให้บริการต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดอบรม "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ"

เรื่อง การสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบห้องสมุด WCD, การต่ออายุ Renew, การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLIS เป็นต้น

บรรยายโดย นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี และ นางสาวไพลิน จับใจ

โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3

ณ อาคารเรียน 2 ห้องบรรยาย 416 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น.

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121