Copyright 2018 - Custom text here

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับหัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษ์งานบริจาคหนังสือ ได้ส่งมอบหนังสือ วารสาร และวีดิทัศน์ ให้ แก่อ.อรรถชัย โพธิ์สุรินทร์ อ.สรลักษณ์ ลีลา อ.สลิสา รื่นเริง และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  จำนวน 850 รายการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป

เทคนิคการทำวิจัย : การสืบค้นข้อมูล และการเขียนเอกสารอ้างอิง

โดย นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เข้าฟังบรรยาย ได้แก่่ อาจารย์ประจำวิชา MT 3031 และ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน

ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ณ อาคารเรียนห้อง 2-106

 

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121