Copyright 2021 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ว
 

วนิดา เจริญสุข. (2532). นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห์ทางอรรถ.ศาสตร์ชาติพันธุ์. วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรัตน์ พิริยานสรณ์. (2543). การเปรียบเทียบเฉ้อเตียวอิงสฺยงจฺว้านกับมังกรหยก. (A comparison of She Diao Ying Xiong Zhuan and Mang Korn Yok). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรวรรณ ฉายศิริกุล. (2524). การประเมินคุณค่านวนิยายจีนกำลังภายในที่ได้รับความนิยมในปี 2520-2522. An evaluation of famous chinese hiroic stories in 1978-1979วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วราภรณ์ พรหมรัตน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนทางด้านความมั่นคง : ศึกษากรณีจีนเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sino-ASEAN security relation : a case study of the People's Republic of China's participation in the ASEAN Regional Rorum).วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง)  และ จีน (ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)  

วสันต์ ชีวะสาธน์. (2545). มรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในภาคใต้ : ศึกษากรณีบ้านเรือน. (The Cultural Heritage of Chinese Community in Southern Thailand : Chinese Residential Style). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

วันชัย แก้วไทรสุ่น. (2555) วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) :ศิลปกรรม ความหมายทางสัญลักษณ์และบทบาทวัด พระพุทธศาสนาฝ่ายจีน. ดุษฎีนิพนธ์ศศ.ด. (สาขาวิชาไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2532). การพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษาเปรียบเทียบยุคเหมาและยุคเติ้ง. [ปทุมธานี] : สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา โครงการจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  ดูเพิ่มเติม จีน (ภาวะสังคม)

 
วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์. (2546). การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี (Change in Thai-Chinese identity of ethnic Chinese in the context of Chinese civil society). วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


วิยะดา ทองมิตร. (2527). การใช้แรงงานชาวจีนในสังคมไทย พ.ศ.2425-2453. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์. (2546).  การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

วิรัตน์ แก้วแทน. (2537). การศึกษาประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมือง ตรัง จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2552). นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกา ปี ค.ศ. 2000-2007 (China's foreign policy toward Africa during 2000-2007) วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีเกียรติ มารคแมน. (2539). งิ้วแต้จิ๋วกับภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาคณะเหล่าบ่วงนี้ชุงปัง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

วีระพล ทองมา วินิตรา ลีละพัฒนา และ นวนจันทร์ ทองมา. (2554). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย (SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT OF CHINESE COMMUNITY,MAE-NGON WATERSHED AREA, FANG DISTRICT, CHIANG MAI, THAILAND). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

 

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121