Copyright 2021 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ฟ
 

ฟาง ฟาง. (2554) การตั้งชื่อคนไทยและการตั้งชื่อคนจีน : การศึกษาเปรียบเทียบ.ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (สาขาวิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟู่เจิงโหย่ว. (2540) สภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยใน 20ปีไทย-จีน มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121