Copyright 2021 - Custom text here

วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจีน เรียงตามพยัญชนะ ฐ

ฐานวีร์ ชัชวาลย์. (陈殷殷,Chen Yinyin). (2561). การศึกษาเปรียบเทียบพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ-จีน (The comparative study Thai-English-Chinese Dictionary)  (泰国泰--汉词典对比分析)วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ. 
 

ฐานันต์ แสงบุญนำ. จีนกับการเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(รัฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.  ดูเพิ่มเติม จีน (การเมืองและการปกครอง) 
 

ฐาปนพงษ์ ผริตาศักดา. (2550). การออกแบบศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้ปรัชญาความเชื่อทางศาสนา. (Interior Architecture Design Proposed for Chinese-Thai Cultural Center Through It's Philosophy) วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 


 

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ

หยุดให้บริการใน วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดพักผ่อนประจำปี

และในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนตามปกติ

  


                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121