Copyright 2017 - Custom text here

ข่าว มฉก. จากหนังสือพิมพ์ เป็นการรวบรวมข่าว และสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ  เพื่อให้เป็นแหล่งสารสนเทศของ มฉก. จากหนังสือพิมพ์และเพื่อให้สืบค้นและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกิจกรรมของ มฉก. ต่อไป สำหรับในปี 2560 ประกอบด้วย

หัวข้อข่าว แหล่งข่าวและเวลา
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว มติชน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
มติชน วันที่ 7 มีนาคม 2560 
คณะแพทย์แผนจีน ร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ไทยโพสต์ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสด วันที่ 5 มิถุนายน2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านมาตรฐานเป็นห้องสมุดสีเขียว
ไทยโพสต์ วันที่ 8 เมษายน 2560
 
ผู้สูงอายุด้อยโอกาส : ภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำที่ต้องทบทวนระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
มติชน วันที่ 17 เมษายน 2560 
 
มฉก. ร่วมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์จีนแห่งประเทศไทย 7 สถาบัน ไทยโพสต์ วันที่ 12 เมษายน 2560
ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC สยามรัฐ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
พิธีกตเวทิตา  ไทยโพสต์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย โพสต์ทูเดย์  วันที่ 8 มิถุนายน 2560
อบรมครูสอนภาษาจีน มติชน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
บาจา ร่วมกับ แพทย์จากคลินิกการแพทย์ มฉก. สานต่อ โครงการ Bata Children's Program สยามรัฐ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ม. หัวเฉียวฯ และ 11 สถาบันไทยและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สยามรัฐ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีบำเพ็ญ (กงเต็ก)
คม ชัด ลึก วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
อธิการบดี มฉก. รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC-ESCI Best Practices Awards 2017 ประเภท Smart Buildings ระดับ Silver ประเทศสิงคโปร์ มติชน วันที่ 30 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวโมเดลคุมร้านเหล้าล้อมสถานศึกษา
ไทยโพสต์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
 
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เป็นอาคารหลังที่ 2 มติชน วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เดลินิวส์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121