เลือกเดือน    


Please select the month to show new books

Recommended Books ( November 2017 )BC177 ต132 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น / ผู้แต่ง, คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 BF335 ซ819ล 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ลักษณะแบบนี้เป็นคนนิสัยแบบไหน / โชโซ ชิบุยะ, เขียน ; ปาวัน การสมใจ, แปล.

 BF431 ท921ม 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

มีความเก่งอยู่กับตัวกลัวอะไร / ไทธัช วัชโรทร

 BF441 พ623ห 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

หลอกสมองให้ไม่ต้องคิด / คริส พาเลย์, เขียน ; อิฏฐพร ภู่เจริญ, แปล

 
 BF575 L8 อ591ท 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากเรา 100% ความรักก็เช่นกัน / มาริอะ อาคิยามะ, เรื่อง ; ณิชากร อุปพงษ์, แปล ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู, วาดภาพ

 BQ942 ว111ง 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ง่าย งาม ตามประสา พุทธทาส / ว. วชิรเมธี.

 BV4908.5 พ799ค 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

คิดบวก : พลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ พลิกสู่ชัยชนะอย่างน่าทึ่ง / นอร์แมน วินเซนต์ พีล, เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, แปล

 DJ41 ธ582ว 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

Walking Amsterdam / ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ, เรื่องและภาพ

 
 DS523.2 ว346น 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

นึกนอกรั้ว : ข้อคิดเห็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการเดินทางห่างสยามประเทศ / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

 DS570 C5 ก768 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

เกล็ดมังกร / จัดทำโดย คณะครูห้องเรียนขงจื่อและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สายวิชาภาษาจีน โรงเรียนจิตรลดา

 DS588 C4 ศ255ล 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ / ศรีศักร วัลลิโภคม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

 DS721 T473M 2016
3rd. Flr.

Mastering innovation in China : insights from history on China's journey towards innovation / Joachim Jan Thrae

 
 DS779.4 ศ676ม 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

มังกรเลื่อมลายนาค : จีนกับโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ / ศุภการ สิริไพศาล

 DT310.3 ว424ม 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

โมร็อกโก โมเมนต์ = Morocco moment / วันฉัตร ชินสุวาเทย์

 HD30.23 I93G 2017
3rd. Flr.

Global supply chain and operations management : a decision-oriented introduction to the creation of value / Dmitry Ivanov, Alexander Tsipoulanidis, J?rn Sch?nberger

 HD38.5 ก282ก 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

การประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม = Appliance of logistics and supply chain management in industrial / กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ

 
 HD62.5 A112I 2016
3rd. Flr.

Innovative start-ups and the distribution of human capital : the role of regional knowledge / Ronney Aamoucke

 HD62.5 E61 2016
3rd. Flr.

Entrepreneurship and cluster dynamics /? edited by Cristina Boari, Tom Elfring, and F. Xavier Molina-Morales

 HF5383 ณ119ข 2558
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

เขียน resume ภาษาอังกฤษพิชิตงาน / ผู้เรียบเรียง, ณฐากร สิรินานุวัติ

 HF5387 F948E 2015
3rd. Flr.

Ethics theory &? business practice /? Mick Fryer

 
 HF5667.65 น619อ 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์

 HF5681 T3 ส248ผ 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) Part 2 ประเด็น "สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ" / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

 HG1250.55 A1 ธ469ว 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน / ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

 HM1261 N867I 2015
3rd. Flr.

Introduction to leadership : concepts and practice / Peter G. Northouse

 
 HT395 E85 I466 2016
3rd. Flr.

Innovation drivers and regional innovation strategies / edited by Mario Davide Parrilli, Rune Dahl-Fitjar, and Andr?s Rodr?guez-Pose

 HV1451 N251P 2016
4th Flr.

Post-acute and long term geriatric care clinical advisor. Volume 2 /? Jochanan E. Naschitz.

 HV9800.55 ช745ห 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

เหลี่ยมคุก อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้ / ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

 KPT2064.52560 ข291 2560
ห้องสมุดกฎหมาย

ข้อมูลเหตุการณ์การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญไทยในอดีตทุกฉบับและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 / นคร พจนวรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]

 
 KPT2064.52560 ร355 2560
ห้องสมุดกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / คณะวิชาการ The Justice Group

 KPT4230 ส832ค 2559
ห้องสมุดกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

 LB1590.3 L211G 2014
3rd. Flr.

Global perspectives for cambridge IGCSE / Jo Lally

 LB2376.4 ม456ด 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

A dream to die for ล้ม 3,000 ครั้ง เพื่อชนะฝันเดียว / มาโนช พฤฒิสถาพร

 
 LB2822.75 พ976ก 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สินธะวา คามดิษฐ์, เฉลิมชัย มนูเสวต, วาสนา วิสฤตาภา, นักรบ หมี้แสน

 LB2822.75 ร451 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 LB2822.75 ร451 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 P326 D582 2014
3rd. Flr.

Dimensions of vocabulary knowledge / edited by James Milton and Tess Fitzpatrick

 
 P96 M34 G381D 2017
3rd. Flr.

Digital media and innovation : management and design strategies in communication /? Richard A. Gershon.

 PE1130 T5 ภ487 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น = Basic English / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ธนู ศรีทอง

 PE1131 จ686อ 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

Instant English : เก่งอังกฤษได้ไม่ยากใน 3 นาที่ / นักเขียน เจกิตาน์ เสือสงวนศักดิ์, วรุฬ อรุณดำรงโรจน์, วีระวัฒน์ สมจารีย์ ; เรียบเรียงโดย พริษญ์พันธุ์ พันธุ์ศิริ

 PE1271 ว913 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

Very verbs สารพัดกริยา : หลากหลายคำ นำมาร้อยเรียง / Englink

 
 PE1408 O82W 2014
3rd. Flr.

Longman academic writing series, level 4 : essays / Alice Oshima, Ann Hogue with Lara Ravitch

 PE3208 W181C 2015
3rd. Flr.

Canadian English : a sociolinguistic perspective / James A. Walker

 PL1129 T5 อ111ก 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

เก่งจีนทันใจ! / ม. อึ้งอรุณ

 PL4186 น177ส 2559
อ้างอิง/ชั้น 3

4,000 คำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-จีนกลาง-อังกฤษ / นพพิชญ์ ประหวั่น

 
 PR2885 S527 2006
3rd. Flr.

The Shakespearean international yearbook. Vol. 6, special section, shakespeare and montaigne revisited / general editors, Graham Bradshaw and Tom Bishop ; special guest editor, Peter Holbrook

 QA76.76 S62 B742S 2017
4th Flr.

Speed, data, and ecosystems : excelling in a software driven world /? Jan Bosch.

 QE26.3 G646 2015
4th Flr.

The good Earth : introduction to earth science / David McConnell ... [et al.].

 QE28.2 P735P 2016
4th Flr.

Physical geology / Charles C. Plummer, Diane H. Carlson, Lisa Hammersley

 
 QU131 B311 2014
4th Flr.

Basic and clinical toxicology of organophosphorus compounds / Mahdi Balali-Mood, Mohammad Abdollahi, editors

 QU145 P976 2015
4th Flr.

Public health nutrition : principles and principles and practice in community and global health / edited by Natalie Stein

 QU145.5 A244 2016
4th Flr.

Advances in probiotic technology / editors, petra Foerst and Chalat Santivarangkna

 QU34 P749I 2015
4th Flr.

Integrative human biochemistry : a textbook for medical biochemistry /? Andrea T. Da Poian, Miguel A. R. B. Castanho.

 
 QV18.2 A512 2015
4th Flr.

ACCP updates in therapeutics : critical care pharmacy preparatory review course / American College of Clinical Pharmacy

 QV754 ช613ค 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ = Stability of drugs and pharmaceutical products / ชุดา จิตตสุโภ

 QV766 S961H 2016
4th Flr.

Herbal bioactives and food fortification : extraction and formulation / D. Suresh Kumar.

 QV767 N597E 2015
4th Flr.

Essential spices and herbs : discover them, understand them, enjoy them / Christina Nichol

 
 QW142.5 A8 L773 2014
4th Flr.

Listeria monocytogenes : methods and protocols / edited by Kieran Jordan, Edward M. Fox and Martin Wagner

 T58.5 C934M 2017
4th Flr.

Making it in IT / Terry Critchley

 TX301 ซ121อ 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป = Way to be minimalist / ซะซะกิ ฟุมิโอะ, เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์, แปล

 TX945 ช519บ 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

Bike To eat อร่อยไม่เกิน 100 / ชาติ ภิรมย์กุล

 
 W15 ณ121ห 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

หลักพื้นฐานคำศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์ = Basic Principle of medical terminology / ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล

 W15 ว435ก 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์ = Learning medical terminology / วันเพ็ญ ดำดี

 W82 S635 2017
4th Flr.

Smart technologies in healthcare /? editor, Bruno Bouchard

 WB141 ป297ต 2555
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

ตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย / ผู้เขียน, ประพจน์ เภตรากาศ, พินิต ชินสร้อย

 
 WB300 พ942 2557
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

Pearls, pitfalls and practicals in medicine / บรรณาธิการ, กำพล สุวรรณพิมลกุล, ชุษณา สวนกระต่าย

 WB327 ท333ค 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา / Carolin & Alexander Toskar ; พันแสง วีระประเสริฐ, แปล

 WB537 ส587ว 2554
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

เวชกรรมไทยเบื้องต้น / ผู้เขียน, สันติสุข โสภณสิริ

 WB760.1 น293 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

นวดสปา คลายปวด ต้านโรค อาชีพทำเงิน / อังคณา โฉมอ่อน, บ.ก. เรียบเรียง

 
 WF500 ห459 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

หัตถการวินิจฉัยด้วยกล้องส่องหลอดลม = Diagnostic bronchoscopy : from basic to advanced / วิบูลย์ บุญสร้างสุข, บรรณาธิการ

 WG141.5 R2 ร319 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

รังสีวิทยาโรคหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular radiology / บรรณาธิการ, นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ

 WG170 ศ338 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

ศัลยศาสตร์หลอดเลือดประยุกต์. เล่ม 1 = Applied vascular srugery. Volume 1 / บรรณาธิการ, คามิน ชินศักดิ์ชัย ... [และคนอื่นๆ]

 WG300 น578ก 2557
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด : แนวคิด และการปฏิบัติ / นิตยา เพ็ญศิรินภา

 
 WG330 ว835ภ 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

เภสัชบำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด : ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง / วีรวรรณ อุชายภิชาติ

 WH18.2 B162M 2016
4th Flr.

Multiple choice questions for haematology and core medical trainees / Barbara J. Bain

 WK818 ก677 2558
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

กิน(อยู่)เป็น เมนูอาหารสุขภาพ 5 ภาค / ผู้เขียน, วันทนีย์ เกรียงสินยศ ... [และคณะ]

 WM55 T398 2015
4th Flr.

Therapy, culture and spirituality : developing therapeutic practice / edited by Greg Nolan and William West

 
 WS330 พ961 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

Practical endocrinology for pediatricians / บรรณาธิการ, สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ...[และคนอื่นๆ]

 WW212 ร177ร 2559
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

โรคของเยื่อบุตา = Diseases of conjunctiva / รสสุคนธ์ คชรัตน์

 WX153 ร192 2558
หนังสือทั่วไป/ชั้น 4

ร้อยผลึกจารึกไว้ในใจเธอ : คนคุณภาพที่หัวใจไม่ยอมหยุดนิ่ง = Inside story for quality improvement / บรรณาธิการ รัฐภูมิ ชามพูนท

 WY18.2 K99P 2017
4th Flr.

Pediatric nursing clinical guide / Terri Kyle and Susan Carman

 
 Z246.5 M34 ท339ก 2560
หนังสือทั่วไป/ชั้น 3

การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล = Design and production processes for magazine from printed to digitized pattern / ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

 รส ร255 2560
เรื่องสั้น/ชั้น 3

ระยะห่างบนโต๊ะกินข้าวของแม่และบทสนทนาบนชั้นหนังสือสุงระดับสายตา / สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์