เลือกเดือน    


Please select the month to show new books

Recommended Books ( June 2019 )BF641 ท637ค 2561
3rd Flr.

คิดแบบนำหน้าคนอื่น 1 ก้าวเสมอ Get Smart!

 HB3722 พ631ท 2562
3rd Flr.

ทำไมต้องช่วยนายธนาคาร Why save the bankers

 HB74.P8 ล821ค 2562
3rd Flr.

คิดพิลึกแบบนักเศรษฐศาสตร์ Think Like a Freak

 HC441 ก683ส 2561
3rd Flr.

ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย

 
 HC59.3 พ778ศ 2562
3rd Flr.

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

 HD62.7 ธ285ป 2562
3rd Flr.

เปลี่ยนวิกฤตสร้างธุรกิจ ด้วยวิธีคิดที่ไม่ธรรมดา

 HD69.T54 พ967ท 2561
3rd Flr.

ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา Extreme Productivity

 HD77 U515 2017
3rd Flr.

Understanding global development research : fieldwork issues experiences and reflections

 
 HD9710.3 ว614 2562
3rd Flr.

วิธีปั้นคนแบบโตโยต้า

 HF5387 จ482ก 2561
3rd Flr.

การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ

 HF5548.32 ก742ป 2562
3rd Flr.

ปรับธุรกิจให้รอดในยุคดิจิทัล Digital Darwinism

 HF5549.5.J62 จ493ก 2562
3rd Flr.

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ Strategic performance management : an organization development intervention

 
 HG1710 บ828น 2561
3rd Flr.

แนวทางการลงทุนในบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนยุคใหม่พลาดไม่ได้ Cryptoassets

 HM671 ส886 2562
3rd Flr.

สู่สังคมไทยเสมอหน้า

 HQ1750.55 น274พ 2560
3rd Flr.

เพศในเขาวงกต : แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค

 HQ21 ม851 2560
3rd Flr.

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

 
 K3943 ธ158ก 2562 ฉ.1
3rd Flr.

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ International trade law

 KPT1572 อ261ค 2560 ฉ.1
3rd Flr.

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 KPT4610 ค142ก 2561 ล.1 ฉ.1
3rd Flr.

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1

 KPT500 ร362ห 2560 ฉ.1
3rd Flr.

หลักกฎหมายแพ่ง

 
 KPT920 พ684ก 2561
3rd Flr.

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

 LB1044.87 จ931ก 2561
3rd Flr.

การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล = Digital learning design

 PE1115 พ235ช 2561
3rd Flr.

ชุดเครื่องมือ : ภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า

 PL3275 ล831อ 2555
3rd Flr.

อวสานสามก๊ก

 
 PZ90.T5 จ359 2559
3rd Flr.

จำปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง Jumpa & Margaret the pilgrimage

 QC16.H33 บ253อ 2561
4th Flr.

A brief history of Stephen Hawking

 QC921.4 บ253อ 2562
4th Flr.

All about clouds เล่มนี้มีเมฆมาก

 QU145 ส821ภ 2560 ฉ.1
4th Flr.

โภชนาการพื้นฐาน

 
 QV126 ส779ส 2561
4th Flr.

สมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด Brain and neurotransmitters : abnormalities in drug addiction

 QV600 พ767 2561
4th Flr.

พิษวิทยา : ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย Toxicology : impacts on nutrition and body systems

 QW4 จ658 2561
4th Flr.

จุลชีววิทยาการแพทย์ Medical microbiology

 QW504 ป554ภ 2561
4th Flr.

ภูมิคุ้มกันวิทยา

 
 S946.34.T5 ว621ห 2562
4th Flr.

หลักการสอนสิ่งแวดล้อม Principle for enivironmental i.e. environmental teaching

 TD883 ภ464ท 2557 ฉ.1
4th Flr.

เทคโนโลยีการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศในโรงพยาบาล

 TK5105.885.G66 บ231ก 2562
4th Flr.

กฎการทำงานของ Google Work Rules!

 TX541 ว614 2561 ล.6 ฉ.1
4th Flr.

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร. เล่มที่ 6 Standard methods for food analysis volume VI

 
 WA400 อ176ก 2561
4th Flr.

การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ Occupational health service and welfare in workplace

 WA590 ก523 2561
4th Flr.

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีสู่การปฏิบัติ theories to practice

 WB110 ค695 2561
4th Flr.

คู่มือหมอครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ Family medicine handbook

 WB400 ก451 2561 ฉ.1
4th Flr.

การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

 
 WJ712 ส236ค 2561
4th Flr.

ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ Disorders of sex development

 WN206 ช154ก 2561
4th Flr.

การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม PET imaging in dementia

 WR170 จ115ร 2561
4th Flr.

โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

 WS311 ส888ร 2561
4th Flr.

โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก : เรียนรู้จากกรณีศึกษา Educational case series in pediatric gastrointestional and liver diseases

 
 WT100 ป269 2561
4th Flr.

ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี Challenges and solutions for healthy aging

 WX157 อ525ก 2561
4th Flr.

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ

 WY106 ศ542ก 2560
4th Flr.

การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล

 WY152 ก492 2560 ล.2
4th Flr.

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2

 
 WY152 ก492 2561 ล.1
4th Flr.

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1

 WZ100 ค341ส 2559
4th Flr.

สองมือแห่งศรัทธา : ชีวิตแพทย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ