สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

กรุงเทพจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 40-41.   
 
นายเซ่า ฉีเหว่ยรับเสด็จ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 42.  
 
นครยุ่ยลี่กับจังหวัดภาคเหนือของไทยจะผูกความสัมพันธ์เป็นเมืองมิตรภาพ. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 42.  
 
ยรรยง จิระนคร. เสื้อบ้านเสื้อเมืองเป็นความเชื่อดั้งเดิมพ้องกันของบรรพบุรุษคนไทและคนจีน. (2005, มีนาคม). แม่น้ำโขง 34, 60. 
 
นิทรรศการการศึกษาไทยจัดขึ้นที่คุนหมิง. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 36-37. 
 
ไทยจีนร่วมมือจัดพิมพ์สมุดภาพ “เฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน”ครบรอบ 30 ปี. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 35, 38 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนจีนครั้งที่ 20. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 36, 12. 
 
ประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการบนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน. (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 36, 36-37. 
 
นักวิชาการจีน-ไทยจัดสัมมนาฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ครบรอบ 30 ปีที่ปักกิ่ง . (2005, เมษายน). แม่น้ำโขง 36, 38-39. 
 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS