หน้าที่ความรับผิดชอบ

  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งประวัติพัฒนาการ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการจัดระบบ และบริหารงานจดหมายเหตุของสถาบันให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร การจัดหา และรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น การจัดเก็บรักษาให้คงอยู่ถาวรตลอดไป

  การบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่เพื่อให้หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้ที่เอื้อประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านงานบริหาร และด้านการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง ตลอดทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม ทัศนคติ และประเพณีอันดีงาม ให้สือบทอดคนรุ่นหลัง

 

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS