ปณิธานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

“เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊งหรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน
  มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และแสวงหา สะสม ถ่ายทอดวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 
  บัณฑิตของมหาวิทยาลัย จักเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นแบบฉบับสมบูรณ์ของปัญญาชนผู้พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม เพื่อความผาสุกของเพื่อนร่วมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


  ๑. ยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
  ๒. ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๓ คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
  ๓. เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


  เอกลักษณ์มุ่งเน้นด้านจีน
  มี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องความเป็นจีน

  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.
Huachiew Chalermprakiet University Archives

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS